Förskoleundervisning

Med förskoleundervisning avses avgiftsfri undervisning som erbjuds sexåringar. Förskoleundervisningen har som mål att i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja barnens förutsättningar för utveckling och lärande samt att stärka barnens sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva upplevelser av lärande.

Förskoleundervisningen har stor betydelse när det gäller att på ett tidigt stadium upptäcka behov av stöd för växande och lärande, att ge stöd och samtidigt förebygga svårigheter.

Enligt lagen om grundläggande utbildning (26 §) ska barnen året innan läroplikten börjar delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Kommunerna har ansvar för att förskoleundervisning ordnas och ska anvisa varje barn en förskoleplats. Förskoleundervisningen kan också ordnas av privata organisationer som beviljats tillstånd för detta. Förskoleundervisningen ska genomföras enligt de normer som utarbetats av Utbildningsstyrelsen, Grunderna för förskoleundervisningens läroplan, och den lokala läroplan som utarbetats utgående från grunderna för läroplanen.

Tilläggsuppgifter

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, 029 533 1601,
Undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa, 029 533 1371,