Elever och studerande med ett främmande språk som modersmål på 2010-talet

Vieraskieliset perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 2010-luvulla

Denna rapport ger en heltäckande bild av elever och studerande med ett främmande språk som modersmål inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning. Med elever och studerande med ett främmande språk som modersmål avses här elever och studerande med något annat språk som modersmål än finska, svenska eller samiska. Rapporten beskriver uppgifter om elever och studerande med ett främmande språk som modersmål och jämför dessa med uppgifter om hela landet eller uppgifter om finskspråkiga, svenskspråkiga och samiskspråkiga.

I publikationen behandlas bland annat antalet elever i grundläggande utbildning och antalet studerande i andra stadiets utbildning till exempel inom olika utbildningsområden, antalet studerande som avlagt examen och hur de har placerat sig i fortsatta studier och arbetslivet samt genomströmningen. Rapporten innehåller också en internationell jämförelse och statistik över elever och studerande med ett främmande språk som modersmål inom svenskspråkig utbildning samt över andelen personer med ett främmande språk som modersmål av befolkningen och deras utbildningsnivå.

Författare:
Marianne Portin (red.)

År
: 2017

ISBN: 978-952-13-6391-7 (häft.), 978-952-13-6392-4 (pdf)

Serie:
Raportit ja selvitykset 2017:10

ISSN: 1798-8918 (tryckt)), 1798-8926 (pdf)

Publikationen finns på följande språk: finska, i publikationen ingår en särskild svenskspråkig del

Publikation: