Om Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk med inriktning på utveckling av kunnande. Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete slogs samman i början av 2017 till ett nytt ämbetsverk, vars namn är Utbildningsstyrelsen.

Ämbetsverket har två centrala uppdrag: att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet och främja internationalisering.

I ämbetsverket arbetar cirka 370 sakkunniga på olika områden.

Vad gör Utbildningsstyrelsen?

Utbildningsstyrelsen gör upp läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och för gymnasiet, grunderna för yrkesexamina och fristående examina samt utvecklar utbildningen genom olika projekt. Ämbetsverket medverkar i förbättrandet av utbildningens resultat.

Utbildningsstyrelsen koordinerar utbildningens datanät och datatjänster, producerar utbildningsindikatorer och information om prognostisering, samlar uppgifter om utbildningens finansiering samt publicerar utbildningsguider.

Ämbetsverket upprätthåller elevvalsregister för andra stadiets läroanstalter och yrkeshögskolorna, ordnar språkexamina, ordnar och finansierar fortbildning för lärare och annan personal inom utbildningssektorn, ansvarar för jämställande av utländska examina samt utvecklar och producerar läromedel.

Utbildningsstyrelsen är också utbildningsanordnare. Ämbetsverket ansvarar för allt som allt 6 statliga läroanstalter.

Utbildningssektorns ämbetsverk – vem gör vad?

Riksdagen besluter om utbildningslagstiftning och finansiering och gör utbildningspolitiska linjedragningar.

Statsrådet och undervisningsministeriet ansvarar för utbildningens planering och verkställandet.

Undervisnings- och kulturministeriet drar upp utbildningspolitikens riktlinjer och strategier. Ministeriet övervakar all den till statsbudgeten anknutna utbildningen samt förbereder utbildningslagstiftning och statsrådsbeslut.

Utbildningsstyrelsen innehar en central nationell position när det gäller verkställande av utbildningspolitiken och utvecklande av utbildningen.

Regionförvaltningsverket främjar elevernas rättsskydd genom att behandla besvär, begäranden om rättelse av elevbedömning samt klagomål.

Utbildningens arrangörer och upprätthållare besluter emellertid i många frågor och deras verksamhet styrs av bl.a. de i lagstiftningen uppställda målen.

Kommunerna är skyldiga att ordna grundläggande utbildning för alla kommunens barn. Kommunerna kan ordna utbildning också på andra stadier. Kommuner, samkommuner, registrerade (privata) sammanslutningar och stiftelser kan ordngymnasie- och yrkesutbildning. I vissa fall upprätthålls yrkesutbildning av staten och statliga affärsverk. Utbildningsanordnarnas verksamhet styrs genom mål i lagstiftningen och med läroplansgrunder. Varje kommun har minst en skolnämnd eller motsvarande, tillsatt av kommunfullmäktige.

Yrkeshögskolorna och universiteten lyder under undervisnings- och kulturministeriet, frågor som gäller högskolornas forskning sköts av Finlands Akademi.

 

Se även

Länkar