Skollagstiftningen: Vanliga frågor

Texterna på sidorna Vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem. Svaren och de tillämpningstolkningar som ingår i dem baserar sig på lagstiftningen, förvaltningsdomstolarnas och de högsta laglighetsövervakarnas avgöranden samt Utbildningsstyrelsens sakkunnigas uppfattningar. Svaren nedan har utarbetats som hjälp för utbildningsanordnarna vid tillämpningen av lagstiftningen och som allmän information exempelvis för personalen inom utbildningssektorn, eleverna och deras vårdnadshavare.

Namn
Antagande av svenskspråkig elev till finskspråkig undervisning
Att avlägsna sig från skolans område
Att undervisa sitt eget barn när man arbetar som lärare
Avgifter som tas ut för lägerskola
Avgiftsfri vård vid olycksfall
Avslutande av en läroavtalsstuderandes anställningsförhållande
Begäran av läkarintyg på grund av att en elev inom den grundläggande utbildningen är frånvarande
Disciplinära åtgärder och åtgärder för att trygga säkerheten i den grundläggande utbildningen
Distansundervisning i den grundläggande undervisningen
Elektroniska system inom elev- och studerandevården
Elev som omfattas av förlängd läroplikt i grupp för allmän undervisning
Elevens rättigheter inom den grundläggande utbildningen
Elevhälsoregister
Elevkårens juridiska ställning
En gravid studerandes ställning
Frånvarouppgifters offentlighet
Följder av försummelse att fullgöra läroplikten
Höjning av vitsord inom den grundläggande utbildningen
Information till vårdnadshavaren om besök hos psykolog eller kurator
Intagning till morgon- och eftermiddagsverksamhet
Klädsel
Korrigering av könstillhörighet och betyg
Rektors behörighet
Skadestånd för skada som en elev förorsakat
Skolbetygs språk och översättning
Skolgångsbiträdets befogenheter och arbetsbeskrivning
Skolmåltiderna
Skolreseförmån
Skyldighet att ordna grundläggande utbildning för dem som vistas inom kommunens område
Skyldigheten att ordna elevvårdstjänster
Undervisning av modersmål på annat språk än nationalspråken
Verk som skapats av eleverna
Årskursintegrerade studier och antalet undervisningstimmar i grundskolan
Ändringssökande och andra rättsmedel när det gäller skolans verksamhet och beslut inom grundläggande utbildning
Övergång till förlängd läroplikt under den grundläggande undervisningen
Övergång till hemundervisning
Överklagande av beslut som gäller flexibel grundläggande utbildning
Överlåtelse av personuppgifter som behandlas i elevvårdsarbete inom grundläggande utbildning
Övervakning av religiösa tillställningar