Revidering av grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018

Utbildningsstyrelsen reviderar de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. Syftet med revideringen är att förtydliga begrepp, innehåll och källhänvisningar i enlighet med den nya lagen. Revideringen slutförs under år 2018.

Anordnarna av småbarnspedagogik och privata serviceproducenter ska revidera sina lokala planer för småbarnspedagogik i enlighet med de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. Samtidigt är det viktigt att även utvärdera den lokala planen och utveckla den vid behov. Målet är att de reviderade lokala planerna tas i bruk i augusti 2019.

Webbförfrågan om grunderna för planen för småbarnspedagogik är öppen 1.11-14.11.2018

Ändringarna är markerade med gul färg. Text som raderas är överstreckad.

Utkast till grunderna (pdf)
Länk till webbförfrågan

Bakgrund till de ändringar som gjorts i grunderna för planen för småbarnspedagogik

Ändringarna är huvudsakligen tekniska, korrigering av begrepp och källhänvisningar. Textavsnitt som hänför sig till den föråldrade lagstiftningen har delvis raderats och/eller omformulerats i enlighet med den nya lagen.

När det gäller frågor som avgörs på lokal nivå vill Utbildningsstyrelsen betona att det inte är meningen att skriva om grundernas text med egna ord utan att konkretisera och komplettera den med lokala betoningar. Till exempel när det gäller värdegrunden och synen på lärande är det motiverat att i sin helhet bifoga texterna från grunderna i de lokala planerna. I samband med revideringen är det också bra att kontrollera att de lokala planerna i tillräckligt hög grad beaktar de olika verksamhetsformerna inom småbarnspedagogik och att de styr den pedagogiska verksamheten i alla de verksamhetsformer som står till buds.

I september förde Utbildningsstyrelsen diskussioner med olika intressentgrupper och anordnare av småbarnspedagogik. Även resultaten av dessa diskussioner har använts när förändringar har gjorts. Dessutom har utvecklingsbehov som framkommit i en rapport gjord av Nationella centret för utbildningsutvärdering beaktats.

De lokala planerna för småbarnspedagogik har varit i bruk i ett år och utvecklingen har kommit bra i gång. Utbildningsstyrelsen har som mål att fortsättningsvis stödja implementeringen av de lokala planerna för småbarnspedagogik. Vid sidan av revideringen av grunderna utarbetas stödmaterial som stöd för utvecklingen av de olika verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken och för förebyggande av mobbning som betonas i den nya lagen.