11.4.2018

Ungdomsarbete löser europeiska utmaningar

Webbnyhet

Den färska Faktaa Express-publikationen presenterar de betydande fördelarna som finländska deltagare fått från internationella utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn i Erasmus+. Även om ungdomsarbetets verksamhetsmiljöer varierar mellan länderna, är många utmaningar gemensamma. Med hjälp av internationellt samarbete har organisationerna bland annat funnit metoder för att lösa utmaningar i deras eget arbete och utvecklat verktyg för att förebygga marginalisering.

Samarbetsprojekt inom ungdomssektorn som finansieras av Europeiska unionens Erasmus+-program är strategiska partnerskap där kvaliteten på ungdomsarbetet förbättras med hjälp av innovativa metoder, verktyg och material.

– Ungdomsarbetet har en central roll när det gäller att främja ungas välfärd. Enligt den färska Ungdomsbarometern ökar betydelsen av färdigheter som man lär sig utanför skolan. Den internationella verksamheten i anslutning till Erasmus+-programmet erbjuder många möjligheter till detta. Internationella möten stödjer ungdomarnas empatifärdigheter och internationell verksamhet kan också vara en del av människorätts- och demokratifostran. Det finländska ungdomsarbetet har mycket att ge för att lösa gemensamma europeiska utmaningar, säger generaldirektör Olli-Pekka Heinonen vid Utbildningsstyrelsen.

För en utredning som Utbildningsstyrelsen låtit göra intervjuades finländska koordinatorer i Erasmus+-finansierade utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn som startat åren 2014–2017 samt finländska partner i projekt som koordinerats från utlandet. Enligt utredningen har projektens teman fokuserat på sociala och digitala arbetsmetoder, att nå ut till unga som löper en risk att bli marginaliserade, att inkludera ungdomar samt att profilera den egna sektorn.

Kamratstöd hjälper till att hitta lösningar för smärtpunkter i arbetet

De intervjuade har fått hjälp av projektens partnerorganisationer i att hitta lösningsmetoder för olika utmaningar i arbetet. Utmaningarna är till en stor del är gemensamma. Internationellt samarbete ger nya perspektiv och möjligheter att ifrågasätta de egna verksamhetsmodellerna. Skillnaderna och likheterna mellan aktörer i olika länder skapar en enorm potential för utbyte av praxis, kompetens och erfarenheter.

─ Utvecklingsprojekt är i bästa fall en naturlig del av organisationens egen verksamhet. Ett projekt gör det möjligt att utveckla och utföra försök med nya verksamhetssätt tillsammans med partner som kämpar med samma utmaningar, säger Terhi Liintola, ansvarig sakkunnig för utvecklingsprojekt inom Erasmus+.

Enligt de intervjuade är projektpartnerna en ständig spegel för den egna verksamheten. När samma process förs vidare samtidigt i många länder, får man kontinuerlig feedback på den egna verksamheten, som kan användas för utveckling. Å andra sidan hjälper internationella partner också att upptäcka styrkor i den egna verksamheten, något som är lätt att glömma i vardagen.

Projekten löser frågor om delaktiggörande och förebyggande av marginalisering

Ungdomarna kan inte göras delaktiga i samhällelig påverkan och omformande av samhällets strukturer utan att förstå deras värld, värderingar och attityder. Utvecklingsgångarna gällande ungdomarnas liv är liknande i hela Europa, även om varje land har sin egen kontext och sina egna utmaningar. Till exempel kämpar man med ungdomars delaktighet såväl i förorterna till Paris som i finländska småstäder.

– Utbildade ungdomsarbetare i Finland har mycket att ge, men även mycket att ta till sig på fältet för internationellt ungdomsarbete i Europa, säger Liintola.

Organisationer från olika verksamhetsmiljöer har också hjälpt att hitta nya metoder att nå ungdomarna. I Come Join Us­projektet kartlades ungdomarnas värderingar, attityder och färdigheter för livslångt lärande i olika länder. Som ett resultat av projektet skapades en metodbank för att göra ungdomar delaktiga. Med hjälp av detta har man i den finländska deltagarorganisationen Keuda aktiverat även sådana ungdomar som inte vanligtvis deltar i internationell verksamhet.

Tillsammans med internationella partner har man förbättrat kunskaperna och verksamhetsfärdigheterna hos ungdomar som löper risk att marginaliseras. I projektet Raising Understanding Through The Narrative Experience skapades ett äventyrsrollspel baserat på nordisk mytologi, som utvecklar problemlösningsförmågan samt sociala- och grupparbetsfärdigheter. Projektarbetet var sektorsövergripande och förutom aktörer inom ungdomssektorn medverkade också ett företag i spelbranschen.

Projekt skapar nätverk och synliggör området för beslutsfattare

Internationell verksamhet skapar nya nätverk. Detta är särskilt betydelsefullt för sådana aktörer vars verksamhetsfält är litet i det egna landet. Även nationella nätverk stärks när projektet samlar dem som är intresserade av samma ämne kring ett gemensamt bord.

Internationellt projektarbete är ett utmärkt sätt att lyfta fram den egna sektorn nationellt, men även att synliggöra den i europeiska diskussioner. I projektet Mapping Professional Open Youth Work lyftes yrkesmässigt ungdomsarbete fram i europeiska organ inom sektorn. I och med forskningsprojektet Screenagers kunde begreppet digitalt ungdomsarbete förankras i den finländska diskussionskontexten. Projektet har även varit en bakgrundsfaktor till att en expertgrupp som behandlar ämnet har grundats i Europeiska kommissionen.

Koordinatorerna för avslutade projekt anser enligt utredningen att projekten var mycket lyckade och att projektmålen uppnåddes. En särskilt viktig delfaktor för framgången har varit ett bra samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende, dialog samt likadana värderingar och mål. Långsiktiga effekter nåddes när de lösningar och metoder som utvecklats kunde anpassas till kontexten i respektive land.

Utvecklingsprojekten blir inte lösryckta, utan alla projekt har resulterat i nya projektinitiativ och annat samarbete mellan partnerna. Arbetet beskrivs som ett samarbetskontinuum: i det första projektet testas samarbetet, varefter man börjar bygga ett långsiktigt partnerskap. Ett bra samarbete stärker europeiska nätverk och möjliggör internationellt utvecklingsarbete även i framtiden.

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsfrågor och idrott för åren 2014–2020. Under denna tid får fler än 4 miljoner europeiska ungdomar, studerande och vuxna utbilda sig, studera, göra praktik eller arbeta som volontärer utomlands med stöd av programmet. Därutöver erbjuder Erasmus+ fler än 125 000 läroanstalter och organisationer möjligheten till europeiskt samarbete med sina internationella partner.

Åren 2014–2017 medverkade 11 finländska parter i utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn, antingen som koordinatorer eller partner. Ett betydande sektorsövergripande samarbete har utförts i projekten och de har också ofta inkluderat en stark forskningsmässig aspekt. Projektfinansieringen har uppgått till 1,6 miljoner euro. På europeisk nivå har utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn stötts med knappt 200 miljoner euro.

Mer information

Den färska Faktaa Express-publikationen presenterar de betydande fördelarna som finländska deltagare fått från internationella utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn i Erasmus+. Även om ungdomsarbetets verksamhetsmiljöer varierar mellan länderna, är många utmaningar gemensamma. Med hjälp av internationellt samarbete har organisationerna bland annat funnit metoder för att lösa utmaningar i deras eget arbete och utvecklat verktyg för att förebygga marginalisering.

 

FacebookTwitterYouTube