8.3.2019

Specialundervisningen i gymnasierna kartlades

Magisterstuderande i specialpedagogik vid Helsingfors universitet genomförde på Utbildningsstyrelsens begäran en enkätundersökning om specialundervisningen i gymnasiet. Det är första gången en förfrågan har gjorts bland gymnasiernas rektorer och speciallärare om hur specialundervisningen ordnas och hur speciallärarens arbetsbild ser ut. En stor del av de finländska gymnasierna erbjuder redan i dagens läge specialundervisning. I och med den nya gymnasielagen ska alla gymnasier ordna specialundervisning från och med år 2021.

– Speciallärarna har en väldigt mångsidig arbetsbild, konstaterar undervisningsrådet Riia Palmqvist om resultatet av enkäten. Till speciallärarens centrala uppgifter hör enligt undersökningen att kartlägga lässvårigheter och ge utlåtanden till studentexamensnämnden. Till arbetet hör också att undervisa i studiefärdigheter, stödja de studerandes studiemotivation samt handledning. Speciallärarna samarbetar med ämneslärarna, studiehandledarna, rektorerna och skolkuratorerna. De lärare som svarat på enkäten berättar att en del av deras arbete är att stödja de studerandes psykiska välbefinnande. Även rektorerna anser att det här är en del av speciallärarens uppgifter.

I och med att specialundervisningen blir obligatorisk i alla gymnasier finns det enligt Palmqvist orsak att reflektera över hur man kan utveckla och upprätthålla speciallärarnas kunnande.

– Det är gymnasiernas verksamhetskultur som på lokal nivå avgör hur uppgifterna till exempel inom studerandevården fördelas inom läroanstalterna, säger Palmqvist. Det vore bra att diskutera huruvida en del av arbetsuppgifterna som enligt kartläggningsenkäten ingår i speciallärarens arbetsbild huvudsakligen hör till undervisningspersonalen. Det är skäl att i gymnasierna fundera över vad som ska betonas i speciallärarens arbete.

Närapå hälften av alla som svarat på enkäten upplever att det finns rätt så otillräckliga eller helt otillräckliga resurser för att sköta det egna jobbet. Mest tilläggsresurser skulle behövas för undervisning och lärarsamarbete.

Gymnasierna beredda på förändringar angående specialundervisningen

Den nya gymnasielagen träder i kraft i augusti 2019, vilket bland annat innebär att alla gymnasier ska erbjuda specialundervisning från och med 2021. En tredjedel av speciallärarna uppger att de inte vet hur den nya gymnasielagen kommer att inverka på den egna arbetsbilden, och ungefär en lika stor del har svarat sig tro att lagen medför förändringar i arbetet. Enligt enkäten har förberedelser inför förnyelserna som gäller specialundervisningen redan inletts i många gymnasier.

Grunderna för läroplanen för gymnasiet förnyas som en del av den nya lagen. Utkastet till grunderna blir klart i mitten av mars och kan kommenteras på Utbildningsstyrelsens webbplats.

– Grunderna behandlar också specialundervisningen och handledningen i gymnasiet och vi hoppas få kommentarer om de här områdena, säger Palmqvist.

Ytterligare information

Magisterstuderande i specialpedagogik vid Helsingfors universitet genomförde på Utbildningsstyrelsens begäran en enkätundersökning om specialundervisningen i gymnasiet. Det är första gången en förfrågan har gjorts bland gymnasiernas rektorer och speciallärare om hur specialundervisningen ordnas och hur speciallärarens arbetsbild ser ut. En stor del av de finländska gymnasierna erbjuder redan i dagens läge specialundervisning. I och med den nya gymnasielagen ska alla gymnasier ordna specialundervisning från och med år 2021.

 

FacebookTwitterYouTube