4.5.2018

Slutbedömning av konst- och färdighetsämnen för första gången enligt de nya läroplansgrunderna – bekanta dig gärna med stödmaterialet

Webbnyhet 4.5.2018

De nya läroplanerna togs i bruk i årskurs 7 hösten 2017. Beroende på den lokala timfördelningen och elevernas egna val kommer en del av eleverna i de högre årskurserna att få ett slutvitsord i vissa konst- och färdighetsämnen redan i vår, för en del av eleverna blir det aktuellt först senare. Utbildningsstyrelsen har tagit fram exempel och anvisningar till stöd för slutbedömningen.

De läroplaner som har utarbetats enligt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 togs i bruk i årskurs 7 hösten 2017. Den lokala timfördelningen och elevernas eventuella egna val påverkar tidpunkten för när eleverna får vitsord i olika konst- och färdighetsämnen i avgångsbetyget.

Till de konst- och färdighetsämnen som är gemensamma för alla hör musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. En del av eleverna får slutvitsord i vissa av dessa ämnen redan i vår. Eleverna fortsätter ändå studierna i en del konst- och färdighetsämnen och eleverna får slutvitsord i dessa först under de kommande åren.

Slutbedömningen görs när lärokursen i den gemensamma undervisningen i ett läroämne har slutförts

Användningen och bedömningen av de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen inom den grundläggande utbildningen har vållat huvudbry för många lärare och utbildningsanordnare. Särskilt undervisningen i årskurserna 7–9 har väckt frågor eftersom de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen är en ny sak i dessa årskurser.

Utbildningsanordnaren beslutar i läroplanen om användningen av de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen (den lokala timfördelningen per årskurs) i årkurserna 7–9. Oberoende av hur timmarna används är de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen alltid en del av de gemensamma lärokurserna i dessa ämnen. De är inte desamma som valfria ämnen.

Lärokursen i varje konst- och färdighetsämne består av minimiantalet timmar som är gemensamma för alla elever och eventuella valfria timmar konst- och färdighetsämnen: minimiantalet timmar i läroämnet + (eventuella) valfria timmar i läroämnet = det totala antalet timmar i läroämnet.

Slutbedömningen görs när den studerande har slutfört lärokursen, dvs. det totala antalet timmar i läroämnet.

Två fiktiva exempel

I kommun A. har man beslutat att de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen ska fördelas mellan läroämnena så att varje konst- och färdighetsämne anvisas en årsveckotimme i den lokala timfördelningen. Detta innebär att i enlighet med kommunens timfördelning slutför alla elever studierna i varje konst- och färdighetsämne samtidigt.

I kommun B. har man beslutat att det minimiantal timmar i musik, bildkonst, slöjd och huslig ekonomi som är avsedda för årskurserna 7–9 ska förläggas till årskurs 7. Minimiantalet i gymnastik har fördelats på årskurserna 7, 8 och 9.
Av de fem valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen har man i kommun B. förlagt en årsveckotimme i slöjd till årskurs 7. De återstående fyra årsveckotimmarna kan eleverna välja så att de studerar två årsveckotimmar i ett konst- och färdighetsämne i årskurs 8 och två timmar i ett annat konst- och färdighetsämne i årskurs 9.

Timfördelningen i den grundläggande utbildningen i kommun B.

Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9
Musik 2
Bildkonst 2
Slöjd 2 + 1 = 3
Gymnastik 2 3 2
Huslig ekonomi 3
Valfria timmar i konst - och färdighetsämnen
– elevens val
2 2

Eleverna Per, Elin och Johan i årskurs 7 i kommun B har valt de konst- och färdighetsämnen som de vill studera i de följande årskurserna. Tabellen nedan visar Pers, Elins och Johans val av konst- och färdighetsämnen och tidpunkten för slutbedömningen av var och en av dem.

Valet i årskurs 8 Valet i årskurs 9 Tidpunkten för slutbedömningen
i de olika konst- och färdighetsämnena
Per Musik Bildkonst • Slutbedömning i slöjd och huslig ekonomi i åk 7
• Slutbedömning i musik i åk 8
• Slutbedömning i bildkonst och gymnastik i åk 9

Elin
Gymnastik Huslig ekonomi • Slutbedömning i musik, bildkonst och slöjd i åk 7
• Slutbedömning i gymnastik och huslig ekonomi i åk 9
Johan Huslig ekonomi Slöjd • Slutbedömning i musik och bildkonst i åk 7
• Slutbedömning i huslig ekonomi i åk 8
• Slutbedömning i slöjd och gymnastik i åk 9

Om Per, Elin och Johan väljer ett sådant valfritt ämne i årskurserna 7–9 som bedöms verbalt, omfattar mindre än två årsveckotimmar och definieras som fördjupade studier i ett gemensamt ämne kan prestationen i ämnet ännu höja slutvitsordet.

Bildandet av slutvitsord
, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Stödmaterial för slutbedömningen finns på Edu.fi

Ett av syftena med läroplansreformen har varit att stödja läraren i bedömningen och en jämlik bedömning. Därför har målen för de olika läroämnena och kriterierna för bedömningen fått en tydligare koppling till varandra i grunderna för läroplanen. Utbildningsstyrelsen har också utarbetat stödmaterial för slutbedömningen där kunskaper som understiger eller överstiger de kunskaper som krävs för vitsordet 8 beskrivs.
Stödmaterial för slutbedömningen i de olika läroämnena och annat stödmaterial finns på webbplatsen Edu.fi. Avsikten är att lärarna i konst- och färdighetsämnen ska ha nytta av materialet när de i vår för första gången ska bedöma elevernas kunnande enligt de nya kriterierna för slutbedömningen.

Stödmaterial för slutbedömningen i konst- och färdighetsämnen (pdf):

Annat stödmaterial för konst- och färdighetsämnena (edu.fi):

Ytterligare information

Undervisningsrådet Mikko Hartikainen, tfn 029 533 1058, (bildkonst)
Undervisningsrådet Eija Kauppinen, tfn 029 533 1090, (musik)
Undervisningsrådet Marjaana Manninen, tfn 029 533 1142, (huslig ekonomi och slöjd)
Undervisningsrådet Matti Pietilä, tfn 029 533 1172, (gymnastik)

De nya läroplanerna togs i bruk i årskurs 7 hösten 2017. Beroende på den lokala timfördelningen och elevernas egna val kommer en del av eleverna i de högre årskurserna att få ett slutvitsord i vissa konst- och färdighetsämnen redan i vår, för en del av eleverna blir det aktuellt först senare. Utbildningsstyrelsen har tagit fram exempel och anvisningar till stöd för slutbedömningen.

 

FacebookTwitterYouTube