19.4.2018

Över två tusen tutorlärare i grundskolorna

Webbnyhet

Lärare sitter i klassen med datorerI de finländska grundskolorna arbetar över två tusen tutorlärare för att stöda den nya pedagogiken och främja digitaliseringen. Verksamheten finansieras främst med statsunderstöd. Enligt Utbildningsstyrelsens förfrågan till utbildningsanordnarna har tutorlärarverksamheten haft positiva effekter.

I juni 2015 presenterade Sipiläs regering fem spetsprojekt för att utveckla kompetens och utbildning. Det första projektet gäller de nya lärmiljöerna och digitala material för grundskolor. Ett av projektets viktigaste utvecklingsområden är lärarnas grundutbildning och fortbildning. För att genomföra spetsprojektet skapades programmet Den nya grundskolan.

Ett av målen för programmet Den nya grundskolan är att vi ska ha världens mest kompetenta lärare. I vår strävan efter detta är tutorlärarverksamheten en av de viktigaste åtgärderna, med ett stöd på 23 miljoner euro under regeringsperioden.

Målsättningen är att alla 2500 grundskolor i Finland ska ha en tutorlärare som stöder den nya pedagogiken och digitaliseringen.
Utbildningsanordnarna har kunnat ansöka om statsunderstöd för tutorlärarverksamhet av Utbildningsstyrelsen. Den första ansökningsperioden var på hösten 2016, den andra i fjol på hösten.

Majoriteten av tutorlärarna har utbildats med stöd av spetsprojektet

– Då förfrågan gjordes i slutet av 2017 fanns det totalt 2289 tutorlärare i de finländska grundskolorna. Av dem hade 1884 fått utbildning med stöd av spetsprojektet. 339 utbildningsanordnare har fått statsunderstöd för tutorlärarverksamhet. De omfattar 99 procent av de finländska lärarna och eleverna, säger specialsakkunnig Matti Ranta, som har genomfört undersökningen. Sammanlagt 289 utbildningsanordnare svarade på enkäten.

Tutorlärare har utbildats dels med egna medel, dels med köptjänster eller genom att kombinera dessa. Skolorna har både egna och gemensamma tutorlärare och deras arbetsbeskrivningar varierar. Samarbete över kommungränserna förekommer också.

Tutorlärarna erbjuder bland annat IKT-pedagogiskt stöd och utbildning, de utvecklar den digitala pedagogiken, handleder i frågor om digital utrustning, program och datasystem samt hjälper till att implementera läroplanen. Många deltog i anskaffning av utrustning och i nätverkssamarbete. Oftast använde lärarna 1–5 timmar per vecka för tutorverksamhet.

För lärarna är deltagande i tutorverksamheten i regel frivilligt. Deltagande kan exempelvis omfatta kamratstöd, handledning, planering och undervisning tillsammans eller deltagande i gemensamma fortbildningar.

Tutorlärarverksamheten har befäst sin ställning

Tutorlärarverksamheten har fått en bra start tack vare statsunderstöden. Utbildningsanordnarna tillfrågades hur de ser på tutorlärarverksamhetens framtid efter att statsunderstöden avtar.

– Som helhet ser man positivt på framtiden för tutorlärarverksamheten också efter att statsunderstöd inte längre beviljas, säger Matti Ranta. Över 95 procent av utbildningsanordnarna uppskattar att tutorlärarverksamheten fortsätter också i framtiden – var fjärde tror att verksamheten till och med utvidgas. Var fjärde uppskattade att verksamheten fortsätter på samma sätt som nu och 43 procent i något mindre omfattning. Endast 5 procent uppskattade att verksamheten slutar.

Många utbildningsanordnare betonade ändå att det är osäkert hurdana möjligheters som finns för att öka den egna finansieringen. Statsunderstöden ansågs ha en stor inverkan på omfattningen av tutorlärarverksamheten.

Anordnarna av grundläggande utbildning kan ansöka om statsunderstöd för tutorlärarverksamhet ännu på hösten 2018.

Läs mer

Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa

I de finländska grundskolorna arbetar över två tusen tutorlärare för att stöda den nya pedagogiken och främja digitaliseringen. Verksamheten finansieras främst med statsunderstöd. Enligt Utbildningsstyrelsens förfrågan till utbildningsanordnarna har tutorlärarverksamheten haft positiva effekter.

 

FacebookTwitterYouTube