19.3.2018

Nya sätt att förebygga mobbning och främja skolfred

En arbetsgrupp vid undervisnings och kulturministeriet har utrett på vilka sätt man kan ingripa i mobbning och främja skolfred. Uppdraget gällde småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen samt andra stadiets utbildning. Arbetsgruppens förslag innehåller 24 åtgärdsförslag. Förslaget överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 16.3.

Genom arbetsgruppens förslag vill man trygga barns och ungas trygghet och välmående då de deltar i småbarnspedagogik, undervisning eller utbildning.

– Mobbning och ensamhet är smärtsamma problem som tyvärr fortfarande förekommer alltför ofta i våra skolor och under fritiden. Mobbning och ensamhet är betydande riskfaktorer och finns ofta i bakgrunden då det gäller utslagning. Vi vuxna måste hitta sätt att förebygga och ingripa i mobbing på ett effektivare sätt, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, som tog emot rapporten.

Grahn-Laasonen lyfter fram arbetsgruppens förslag att förebygga mobbning redan i en tidig ålder.

– Forskarna är överens om att det går att minska sannolikheten för att problem uppstår genom att inleda förbyggande åtgärder redan inom småbarnspedagogiken. Mobbning ska förbyggas redan i daghemmen, säger Grahn-Laasonen.

Förebyggandet av mobbning och främjandet av arbetsro kopplas till utvecklandet av verksamhetskulturen

Arbetsgruppen föreslår att man i lagen om småbarnspedagogik skriver in att barnet bör skyddas mot mobbning, våld och andra trakasserier. Dessutom föreslår arbetsgruppen att man inleder ett utvecklings- och forskningsprojekt som stöder barnets socioemotionella utveckling och förebygger mobbning. I grunderna för planen för småbarnspedagogik för 2016 förutsätts också att föräldrarna tas med i skol- och daghemssamarbetet för att bygga en trygg och gemensam verksamhetskultur.

Kristiina Laitinen som är Utbildningsstyrelsens representant i arbetsgruppen betonar också småbarnspedagogikens betydelse.

– Småbarnspedagogiken har en speciell roll med tanke på att stärka barnens emotionella kompetenser och att främja tidigt ingripande. Därför är förslaget om tilläggen i lagen om småbarnspedagogik befogat.

Arbetsgruppen föreslår att man i Finland grundar ett nationellt utvärderingsorgan som ska skapa metoder för att förbygga mobbning och främja välmående och arbetsro. Utvärderingsorganet ska ha som uppgift att sprida information om effektiva metoder och erbjuda fostrare samt anordnare av undervisning och utbildning pålitlig, aktuell och praktisk information om vilka metoder som fungerar för att främja välmående och arbetsro.

Att förebygga mobbning och främja arbetsro inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter handlar främst om att utveckla verksamhetskulturen. Läraren har en nyckelställning då det gäller att skapa och upprätthålla arbetsro i klassen. Därför bör pedagogiskt kunnande som hänför sig till främjande av välmående och arbetsro samt förbyggande av ensamhet och mobbning betonas inom den kompletterande utbildningen för personalen och ledningen.

Arbetsgruppen föreslår att man inleder en särskild undersökning om hur man för tillfället går till väga för att ingripa i störande beteende och återställa arbetsron. Laitinen ser det som välkommet att man utreder de möjligheter som finns att ingripa i utdragna fall av mobbning.

Man föreslår också att man på ett bättre sätt informerar anordnare av utbildning och undervisning om de modeller som redan finns för att förbygga mobbning och främja arbetsro. Informationen ska delges till daghem, skolor och läroanstalter och deras närsamfund så att modellerna på ett aktivt sätt kan utnyttjas och etableras som en del av skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur.

Skolornas och läroanstalternas förfaringssätt då det gäller att utreda mobbningssituationer ska förenhetligas genom anvisningar. Anvisningarna ska enligt förslaget utarbetas av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Att förebygga mobbning och främja arbetsron är allas uppgift. Verkställandet av förslagen vilar på flera aktörers ansvar. Utbildningsstyrelsen har en genomgripande roll. Också lärarna, ledningen, studentvårdens personal, eleverna, studerande och vårdnadshavare är centrala aktörer. Föräldrarnas roll borde också enligt arbetsgruppen vara större i fråga om att förebygga mobbning och främja arbetsro.

– Det är viktigt att komma ihåg att det i första hand handlar om att utveckla en trygg kultur i skolan och om att alla delaktiga förbinder sig till att medvetet delta i arbetet för att motverka mobbning, säger Laitinen.

Arbetsgruppen beaktade lagförändringarna som trädde i kraft 2014

I arbetsgruppens arbete tog man i beaktande de lagändringar som trädde i kraft 2014 och med vilka man strävade efter att förebygga problem med arbetsron. Man preciserade bestämmelserna om lärarens befogenhet att ingripa i mobbning och störande beteende. Dessutom befästes elevkårerna inom andra stadiets utbildning och inom den grundläggande utbildningen. 2014 trädde den nya lagen om elev- och studerandevård. Målet var att förbygga problem och främja välfärden inom elevgemenskapen.

Mer information

Arbetsgruppens slutrapport: Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti.

En arbetsgrupp vid undervisnings och kulturministeriet har utrett på vilka sätt man kan ingripa i mobbning och främja skolfred. Uppdraget gällde småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen samt andra stadiets utbildning. Arbetsgruppens förslag innehåller 24 åtgärdsförslag. Förslaget överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 16.3.

 

FacebookTwitterYouTube