9.4.2018

Månadens statistik: Finland har inga fastställda nationella kompetenskrav för lärare

Finland är ett av nio europeiska länder, där den kompetens som lärare förutsätts ha inte har fastställts nationellt. I övriga Europa har kompetensreferensramen fastställts noggrant eller åtminstone på en grov nivå. Lärarna i Finland avviker från huvudströmningen även i att de utvärderas mycket sällan: endast 20 procent har utvärderats av någon annan än sin rektor eller kollega.

Enligt Europeiska kommissionens färska rapport Teaching careers in Europe har större delen av länderna i Europa fastställt en referensram för lärarnas kompetens (competence framework) på nationell nivå. Referensramarna utnyttjas bland annat i lärarutbildning, utvärdering av lärare samt identifiering av fortbildningsbehov. Finland är ett av nio länder där referensramarna saknas och inte heller planeras.

Billd: Nationell fastställda referensramar för lärarnas kompetens i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Bild: Nationell fastställda referensramar för lärarnas kompetens i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning (ISCED 1–3), 2016/17

Det finns stor variation mellan länderna i hur detaljerat kompetensen definieras. Ibland har kompetensen endast definierats på en grov nivå. I två tredjedelar av länderna är tillvägagångssättet dock mycket noggrant.

Till exempel i Skottland definieras förutom allmänna mål även vilka kunskaper och färdigheter lärarna väntas ha. Det finns noggranna bestämmelser om bland annat hur utvärderingsresultaten ska registreras och rapporters. Läraren ska för föräldrarna och administrationen kunna producera tydliga, informativa rapporter som beskriver hur eleven avancerat, men också hur eleven utvecklats socioemotionellt.

Detaljnivå i referensramar för lärarnas kompetens i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Bild: Detaljnivå i referensramar för lärarnas kompetens i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning (ISCED 1–3), 2016/17

Finländska lärare utvärderas sällan

Lärarna i Finland avviker från huvudströmningen även i att de utvärderas mycket sällan. Enligt OECD:s undersökning Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) är utvärderingen av lärare i Finland närmast en dialog med rektorn. Åttio procent av finländska svarare uppger att de endast utvärderats av rektorn eller kollegorna.

Formell utvärdering utförs i mycket liten omfattning hos oss, och oftast av den egna rektorn. Cirka 90 procent av de finländska svararna har aldrig deltagit i en formell utvärdering utförd av lärare i samma skola eller en utomstående aktör. Cirka 30 procent av svararna har inte heller blivit utvärderade av rektorn. I Finland är kvalitetskontrollen oftast kontroll inom yrkeskåren (professional accountability).

Den andra ytterligheten i TALIS-undersökningen är Korea, där nästan alla lärare har utvärderats av kollegor, rektorn och även en extern aktör.

Läs mer

EU-kommissionens rapport Teaching careers in Europe: Teaching careers in Europe: Access, Progression and Support

Referensram för lärarnas kompetens i Skottland: The Standards for Registration: mandatory requirements for Registration with the General Teaching Council for Scotland (pdf)

Undersökningen OECD TALIS 2013: Teaching and Learning International Survey

Finland är ett av nio europeiska länder, där den kompetens som lärare förutsätts ha inte har fastställts nationellt. I övriga Europa har kompetensreferensramen fastställts noggrant eller åtminstone på en grov nivå. Lärarna i Finland avviker från huvudströmningen även i att de utvärderas mycket sällan: endast 20 procent har utvärderats av någon annan än sin rektor eller kollega.

 

FacebookTwitterYouTube