8.3.2019

Grunderna för läroplanen för A1-språket inom den grundläggande utbildningen snart klara – kommentera utkastet på nätet från och med 8.3

Webbnyhet

Grunderna för läroplanen för A1-språket inom den grundläggande utbildningen snart klara Utbildningsstyrelsen reviderar grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen till den del som berör undervisningen i A1-lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk i årskurs 1 och 2. Vi tar emot kommentarer om utkastet till de reviderade grunderna på nätet 8–22.3.2019, då utkastet också är på remiss.

Utgångspunkten för arbetsgruppen som har utarbetat utkastet till läroplansgrunderna har varit att språkundervisningen i årskurs 1 och 2 ska vara inspirerade och utgå från barnet samt att barnen ska lära sig A1-språket i olika kommunikationssituationer. Undervisningens särskilda uppdrag är att hos alla elever väcka en positiv attityd till att lära sig språk samt att uppmuntra dem att tro på sin egen förmåga att lära sig språk och modigt använda sig av även det lilla de kan på det nya språket. Undervisningens teman och innehåll väljs med beaktande av barnens intressen och utgår från såväl vardagliga situationer som barnens livliga fantasi.

Utkastet innehåller beskrivningar av A1-språkets uppdrag, mål och centrala innehåll i anslutning till målen för årskurserna 1 och 2. Ändringarna i läroplansgrunderna görs i enlighet med förordningarna om den grundläggande utbildningen och timfördelningen som träder i kraft 1.1.2020.

Det görs inga ändringar i grunderna för läroplanen för årskurs 3 till 6. Utbildningsanordnaren gör i den lokala läroplanen de ändringar som behövs beträffande A1-språkets mål och undervisningens innehåll i årskurs 3 till 6. Kommunen eller skolan ska också göra ändringar och preciseringar i den lokala läroplanen för undervisningen i A1-språket i årskurs 1 och 2 så att den motsvarar de nya grunderna.

Vi har öppnat en webbförfrågan om utkastet och hoppas få kommentarer av vårdnadshavare, elever, studerande och övriga som är intresserade av att utveckla språkundervisningen: https://link.webropolsurveys.com/S/E4523C4BB0361D4A

För att det ska vara lättare att kommentera utkastet har de nya tilläggen markerats med olika färger och de delar som kommer att tas bort är överstrukna.

Utkastet till grunderna för A1-språk årskurs 1-2

Tidtabellen för revideringen av grunderna

  • grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språket i årskurs 1–2 är klara senast 3.5.2019
  • de lokala läroplanerna färdigställs senast 31.12.2019
  • de lokala läroplanerna tas i bruk 1.1.2020.


Ytterligare information

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, 029 533 1523 (frågor som gäller svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Annamari Kajasto 029 533 1596

Utbildningsstyrelsen reviderar grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen till den del som berör undervisningen i A1-lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk i årskurs 1 och 2. Vi tar emot kommentarer om utkastet till de reviderade grunderna på nätet 8–22.3.2019, då utkastet också är på remiss.

 

FacebookTwitterYouTube