20.2.2018

Undervisningsminister Grahn-Laasonen i Bryssel:

Finland vill stärka det europeiska studerandeutbytet

Webbnyhet

Under EU:s utbildningsråds möte i Bryssel på torsdagen uttryckte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen Finlands starka stöd för utvecklandet av programmet Erasmus+ och för en fortsatt finansiering av programmet. Teman för mötet var Erasmus+ -programmets framtid och initiativet Europeiska universitet.

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott, som finansierar europeiskt samarbete inom de olika områdena. Den pågående programperioden, dvs. åren 2014–2020, har programmet en budget på 16,45 miljarder euro. Under de första tre åren har 1,8 miljoner personer deltagit i Ersamusutbyten och över 240 000 organisationer har deltagit i samarbetsprojekt. Utbildningsstyrelsen svarar för verkställandet av programmet i Finland.

Finland anser att det nuvarande programmet är mycket lyckat. Den kommande programperioden förväntas erbjuda nya möjligheter att främja utbildningens internationalisering.

– Erasmus är en europeisk framgångshistoria. Studerande- och lärarutbytena förverkligar europeisk integration på vardagsnivå. Erasmus har haft en viktig roll i arbetet för ett mer internationellt och öppnare Finland och Europa, konstaterar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
– Europa behöver Erasmus framgångshistoria också i framtiden. Därför måste vi se till att finansieringen av programmet tryggas och att programmet befrämjas ytterligare inför den kommande programperioden.

Alla unga ska ha möjlighet till internationalisering, oberoende av familjebakgrund och ekonomisk situation

Målet för den kommande programperioden är en ökad mobilitet bland grundskoleelever, gymnasister och lärarstuderande. En fjärdedels miljon finländare har redan deltagit i Erasmus+-programmet eller dess föregångare. Programmet har en central roll i det internationella samarbetet inom utbildning och ungdomsarbete. Programmet finansierar till exempel över hälften av högskolestuderandenas och yrkesstuderandenas utlandsperioder. Under 2017 finansierades över 21 000 personers utlandsperioder.

Minister Grahn-Laasonen önskar att gymnasiestuderande och grundskoleelever deltar i högre grad i Erasmusutbyte under den kommande programperioden. Hon anser det också vara viktigt att man förbättrar möjligheterna för klasslärarstuderande att delta i Erasmus+ -programmet.

– I fråga om lärarmobilitet hör Finland redan nu till de främsta inom EU. Finland önskar att man framöver ytterligare förbättrar rektorernas möjligheter att delta i Erasmus+ projekt och på så sätt skapar nya möjligheter att utveckla den egna yrkeskompetensen och undervisningen, säger minister Sanni Grahn-Laasonen.

I det nuvarande programmet är samarbete med tredje land möjligt endast på högskolenivå och inom ungdomssektorn, men man önskar att det nya programmet ska erbjuda möjligheter till samarbete också på andra utbildningsnivåer.
Den nya programperioden innebär nya virtuella samarbetsmöjligheter inom alla utbildningsnivåer. Det virtuella samarbetet ger nya möjligheter för deltagande och gör Erasmus+ programmet ännu mer jämlikt.

Förslag till program presenteras i maj

Utbildningsstyrelsen har deltagit i olika europeiska arbetsgrupper med uppgift att bereda ett nytt program. Ämbetsverket har bland annat varit med och utarbetat de nationella byråernas gemensamma ställningstagande till Europeiska kommissionen.

– Också i den europeiska diskussionen har man ansett det vara viktigt att programmet fortsätter. Det nuvarande programmets struktur och strategi anses fungera väl och det nya programmet bör utgå från dessa, konstaterar Mikko Nupponen, chef för enheten för internationaliseringstjänster för utbildning, ungdoms- och kulturverksamheten vid Utbildningsstyrelsen.

Kommissionen har nyligen inlett samråd om den nya programperioden och ett förslag till program förväntas i maj 2018.

– Behandlingen av programförslaget inleds på sommaren och målet är att medlemsstaterna har kommit fram till en gemensam åsikt före årsskiftet. Enligt Nupponen kommer beslut om programmet sannolikt att fattas under Finlands ordförandeskapsperiod, dvs. under den senare hälften av 2018.

Initiativet Europeiska universitet fördjupar samarbetet inom undervisning och forskning

Syftet med initiativet Europeiska universitet, som slogs fast i Europeiska rådet i december, är att fördjupa samarbetet mellan högskolor, forskning och innovationer samt att främja de studerandes möjligheter att avlägga studier vid flera högskolor. Avsikten med samarbetet inom initiativet Europeiska universitet är att skapa strategiska partnerskap där högskolorna producerar gemensam undervisning och forskning inom de områden de är bäst på.

– Att högskolorna fungerar som europeiska nätverk stärker undervisningens kvalitet. Initiativet kompletterar på ett utmärkt sätt förverkligandet av Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030. Båda har som mål att öka högskoleutbildningens öppenhet och möjliggöra individuella utbildningsvägar för de studerande, konstaterar minister Grahn-Laasonen.

Under EU:s utbildningsråds möte i Bryssel på torsdagen uttryckte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen Finlands starka stöd för utvecklandet av programmet Erasmus+ och för en fortsatt finansiering av programmet. Teman för mötet var Erasmus+ -programmets framtid och initiativet Europeiska universitet.

 

FacebookTwitterYouTube