19.3.2018

Fem anordnare av grundläggande utbildning fick tillstånd för språkförsök – statsunderstöden för genomförandet har beviljats

Webbnyhet

Undervisnings och kulturministeriet har beviljat försökstillstånd för det andra inhemska språket till Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi stad. I de grundskolor som deltar i försöket kan man istället för svenska studera något annat språk. Sex kommuner ansökte om tillstånd inom utsatt tid, en kommun drog tillbaka sin ansökan.

Nyslott stad ansökte om tillstånd för fyra skolor, övriga kommuner för en. Det kom inte in några ansökningar från svenskspråkiga utbildningsanordnare.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade försökstillstånden skolspecifikt. I tillståndet anges också det skolspecifika maximielevantalet som kan erbjudas möjlighet att delta i försöket. Under hösten 2018 kan totalt 452 elever som börjar i årskurs sex delta i försöket. Det är frivilligt för eleven att delta i försöket.

Alla som ansökte och alla ansökningar uppfyllde de villkor som finns inskrivna i lagen om grundläggande utbildning om beviljade av tillstånd att ordna försök med det andra inhemska språket.

Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 366 500 euro till kommunerna som beviljats försökstillstånd för det andra inhemska språket. Statsunderstöd täcker 95 procent av de kostnader som uppstår för skolorna i samband med försöket.

Försöket är en del av regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan. Meningen med försöket är att samla information om faktorer i anslutning till språkval samt utreda hur en ökad valfrihet påverkar en mer omfattande språkkunskap och ett starkare kunnande.

Meningen är att följa upp hur försöket påverkar inlärningsresultat, språkval och -utbud samt studierna efter grundskolan.

Läs mer

Försök med andra inhemska språket

Undervisnings och kulturministeriet har beviljat försökstillstånd för det andra inhemska språket till Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi stad. Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 366 500 euro till dessa kommuner för att genomföra försöket i åtta skolor.

 

FacebookTwitterYouTube