2.1.2019

Effektmål som grund för Utbildningsstyrelsens nya organisation

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsens organisationsmodell och ledningens ansvarsområden förnyas från årsskiftet. Den nya organisationen grundar sig på huvudfunktioner som eftersträvar effekt i verksamheten. Målsättningen är också att minska på hierarkierna och öka växelverkan såväl inom ämbetsverket som med samarbetsparter.

På våren 2018 kartlades intressentgruppers uppfattning av bland annat Utbildningsstyrelsens image, verksamhetens tyngdpunktsområden och hur lyckat samarbetet har varit. Resultaten från förfrågan påverkade för sin del förnyelsen.

De övergripande effektmålen styr verksamheten

På Utbildningsstyrelsen har man under år 2018 definierat fyra övergripande effektmål som styr ämbetsverkets verksamhet.

De övergripande effektmålen

 • Jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen ökar.
 • Välmåendet stärks bland alla som lär sig.
 • Ett kontinuerligt, livslångt lärande höjer kompetensnivån.
 • Öppenheten i samhället ökar.

De övergripande effektmålen eftersträvas med hjälp av resultatprogram. Programmen styr på årlig basis hur Utbildningsstyrelsen riktar sina resurser. I effektmålen 2019 fokuserar man på klimatansvar, implementeringen av utbildningsreformer, internationellt samarbete, förnyande av utvecklingsfinansiering, stöd på lärstigen, integration, digitalisering och ledarskap.

Ledarskapet riktas mot huvudfunktionerna

För att nå effektmålen kommer ledarskapet inom UBS att riktas mot de övergripande funktioner som täcker hela organisationen. Direktörerna ansvarar i fortsättningen för huvudfunktionerna och deras processer, kompetens och utveckling.

Huvudfunktionerna och ledarskapsansvaren

 • Övergripande ledning, Olli-Pekka Heinonen
 • Kundrelationer, Jorma Kauppinen
 • Lärande och internationalisering, Anni Miettunen
 • Effekt och innovation, Samu Seitsalo
 • Information och kunskap, Raakel Tiihonen
 • Verksamhetsstöd, Matti Lahtinen
 • Svenskspråkig verksamhet, Gun Oker-Blom

Enheterna ansvarar för sakinnehåll

I enheterna sköter man ärenden som gäller utbildning och internationalisering. För enhetsstrukturens del sker inga större förändringar och i substansfrågor är ansvarsfördelningen i regel densamma som tidigare. Enheterna presenteras i den bifogade bilden. För att förbättra kundservicen tar man i bruk ett nytt kundservicesystem och även webbplatsen kommer att förnyas i början av året.

Utbildningsstyrelsen har fungerat i sin nuvarande form sedan 2017

Utbildningsstyrelsen inledde sin verksamhet i nuvarande form i början av år 2017, då Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Utbildningsstyrelsen slogs samman till en ny utvecklingsorganisation, vars huvuduppgift är att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt främja internationalisering.
Från början av 2018 blev Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämndens kansli fristående enheter under Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsens organisationsmodell och ledningens ansvarsområden förnyas från årsskiftet. Den nya organisationen grundar sig på huvudfunktioner som eftersträvar effekt i verksamheten. Målsättningen är också att minska på hierarkierna och öka växelverkan såväl inom ämbetsverket som med samarbetsparter.

 

FacebookTwitterYouTube