26.2.2019

Bildningsväsendet starkare med i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster – kommunagenter och LAPE-akademier stöder ledningen

Webbnyhet

Kommunagenterna har inlett sitt arbete på olika håll i Finland. De stöder bildningsväsendets ledning i att stärka samarbetet och utöka kunnandet i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Ledningen erbjuds även utbildning i LAPE-akademierna som startar 20.3 i Helsingfors. Nu finns också rapporten Kontaktytor att tillgå på svenska.

Samarbete mellan ledningen för bildningstjänster samt social- och hälsovårdstjänster är nödvändigt. Barns och ungas lärande och välbefinnande stärks genom en likvärdig grundläggande undervisning, den nya lagen om småbarnspedagogik, reformerna av utbildningen på andra stadiet samt genom effektfulla barn- och familjetjänster (LAPE).

Kommunagenterna samlar bildningsväsendets ledning för att skapa gemensamma synpunkter om programmet för utvecklingen av barn- och familjetjänster och för arbetet med kontaktytorna. Kommunagenterna informerar också kommunerna om den nationella styrningen. På motsvarande sätt för de också vidare informationen från kommunerna och regionerna till aktörerna på nationell nivå.

Kommunagenter finns för fem olika regioner och en gemensamt för hela Svenskfinland. Helsingfors stad har ansvar för det nationella samordnandet av de svenskspråkiga tjänsterna och Åbo står för samordnandet inom de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i sin region. De tvåspråkiga landskapen finns på följande områden: Helsingfors universitetscentralsjukhusområde, Åbo universitetssjukhusområde samt Uleåborgs universitetssjukhusområde.

Kommunagenterna

  • Gitta Harti, Svenskfinlands kommunagent,
  • Sari Välimaa, Åbo universitetssjukhusområde
  • Piritta Pietilä-Litendahl, Uleåborgs universitetssjukhusområde,
  • Kristiina Hyvärinen, Kuopio universitetssjukhusområde,
  • Tanja Ståhlberg, Helsingfors universitetscentralsjukhusområde,
  • Mikko Tiirikainen, Tammerfors universitetssjukhusområde,

Kommunagenternas arbete koordineras av Utbildningsstyrelsen, medan Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för styrningen.

Ledningens LAPE-akademier börjar 20.3 – anmäl dig senast 5.3

Kommunagenterna är med och förverkligar LAPE-akademin, som ordnas runtom i Finland under 2019. LAPE-akademin är en lärande- och coachningsprocess som stöder ledningen inom bildningsväsendet, social- och hälsovården, kommunen, landskapet, centrala föreningar och församlingar. Det gemensamma inledningsevenemanget ordnas i Helsingfors 20.3, se programmet och anmäl dig senast 5.3. Utöver det ordnas tre utbildningsdagar i varje landskap/samarbetsområde.

Målet med LAPE-akademierna är att stärka de gemensamma strategiska avsikterna och främja barns övergripande välfärd. Samtidigt skapar man så kallade kontaktytestrukturer och verksamhetsmodeller för barn- och familjeinriktade tjänster. Deltagarna stärker sitt ledarskapskunnande och lär sig att bättre behärska helhetsbilden som går över gränserna mellan bildningen och social- och hälsovården. Det här är nödvändigt vare sig social- och hälsovårdsreformen eller landskapsreformen blir av eller inte.

Kommunagenterna som stöd för VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

Kommunagenterna främjar VIP-nätverkets verksamhet, där man utvecklar mångprofessionella verksamhetsmodeller och samarbetsstrukturer för barn och unga som behöver krävande särskilt stöd. Alla kommuner uppmuntras delta i VIP-nätverket. Speciellt de barn och unga som behöver krävande särskilt stöd gynnas av ett smidigt samarbete mellan bildnings- samt social- och hälsovårdstjänsterna.

Kontaktytor – en gemensam möjlighet

Rapporten Kontaktytor – en gemensam möjlighet publicerades på finska i februari 2018 och nu har del 1 publicerats på svenska. I rapporten kartlades kontaktytorna mellan bildningstjänsterna respektive social- och hälsovårdstjänsterna och 39 förslag lades fram, vilka syftar till att tjänsternas barn- och familjecentrerade fokus tryggas i en föränderlig verksamhetsmiljö. Delen om åtgärdsförslagen är den som publicerats på svenska i februari 2019.

Verksamhetsmiljöns förändring förutsätter en stark och enhetlig vision på nationell nivå. Fokus ska då ligga på barnens, ungdomarnas och familjernas välbefinnande liksom på en fungerande vardag. Läs mer om åtgärdsförslagen i UKM:s pressmeddelande.

Läs mer:

Mer information

  • Gitta Harti, kommunagent, projektchef, Helsingfors stad, Fostran och utbildning, Svenska servicehelheten, , tfn 09 310 22966
  • LAPE-projektkoordinator Jaana Koski, Utbildningsstyrelsen, , tfn 029 533 1804
  • projektchef Katja Bergbacka, undervisnings- och kulturministeriet, , tfn 029 533 0267
  • VIP-nätverket: Misa Möller, Valteri center för lärande och kompetens, , tfn 029 533 2212

Kommunagenterna har inlett sitt arbete på olika håll i Finland. De stöder bildningsväsendets ledning i att stärka samarbetet och utöka kunnandet i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Ledningen erbjuds även utbildning i LAPE-akademierna som startar 20.3 i Helsingfors. Nu finns också rapporten Kontaktytor att tillgå på svenska.

 

FacebookTwitterYouTube