18.2.2019

Bildningsakademien hoppas på mer välvilja och utmanar till sannings-hackathon

Webbnyhet

Andra årskursen av Bildningsakademien samlades under två dagar för att finna lösningar på bildningssektorns framtida utmaningar. Fokus låg på såväl falska nyheter som klimatförändringen. Dagarna avslutades med att Bildningsakademien utmanade oss alla till att delta i ett hackathon om vetenskap, information och sanning som ordnas i oktober 2019.

Andra årskursen av Bildningsakademien dryftade ur många olika synvinklar vilken relation bildningen har till ekonomi, kultur, teknologi och information. Deltagarna presenterade sina förslag till lösningar för kanslichef Anita Lehikoinen, generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör Heikki Mannila och ordförande Olli Luukkainen.

Vad beträffar bildningen i relation till ekonomin ansåg kursdeltagarna att det är bra att klimatförändringen tvingar oss att värdesätta immateriell produktion, såsom kultur. En viktig fråga som berör just kultur är hur alla ska kunna uppleva att kulturen finns till för dem?

Gruppen som funderade över utmaningarna kring teknologi framförde att teknologin kan utgöra en hjärna åt dem som har ett hjärta, men ger inget hjärta åt dem som har en hjärna. Gruppen önskade också att man kunde ha en mer positiv inställning i mötet med andra människor.

Den fjärde gruppen reflekterade över utmaningar som berör information. Hur skiljer man till exempel på riktig information och falska nyheter? Vi har tillgång till mera information än någonsin tidigare. Att ytterligare öka mängden information är heller ingen lösning, utan lösningen finns i bättre växelverkan mellan människor, konstaterade gruppen och utmanade deltagarna till ett hackathon om vetenskap, information och sanning som ordnas i oktober 2019.

Besök inom bildningssektorn gav deltagarna fina aha-upplevelser

Som en del av kursen fick deltagarna bekanta sig med bildningslivet, vilket gav många nya insikter om vardagen inom bildningssektorn, såväl i daghemmen som i skolorna och läroanstalterna samt högskolorna och kulturinstitutionerna. Då Bildningsakademiens deltagare besökte daghem var de heller inga observatörer, utan fick bekanta sig med barnen och läsa för dem samt vara ute tillsammans med dem.
En kursdeltagare förklarade att besöket förstärkte uppfattningen om att alla barn är egna, speciella individer som samtidigt ska behandlas jämlikt. På samma gång ökade förståelsen för betydelsen av en målinriktad och pedagogisk småbarnspedagogik.

Vad är Bildningsakademien?

Bildningsakademien för samman ett trettiotal finländska beslutsfattare och samhällspåverkare. Målet är att öka kunskapen om bildningens historia och nuläge samt rikta blicken mot framtiden: hur tryggar man bildningens framtid i Finland?
Bildningsakademien arrangeras av Undervisningssektorns fackorganisation OAJ tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi. På hösten bildades en delegation som har i uppgift att utveckla Bildningsakademien.

Bildningsakademiens delegation utarbetar förslag på vilka personer som bjuds in till Bildningsakademien. Delegationen kommer också med idéer och förslag på innehåll och tyngdpunkter för kursernas program och besöken inom bildningssektorn.
Åren 2018–2019 består Bildningsakademiens delegation av:

  • Antti Arjava, Finlands kulturfond
  • Teemu Hassinen, Bildningsarbetsgivarna
  • Anna Munsterhjelm, Allianssi
  • Terhi Päivärinta, Kommunförbundet
  • Ulla Siimes, Finlands föräldraförbund
  • Anna-Kaisa Tikkinen, Finlands Gymnasistförbund

Läs mer (på finska): www.sivistysakatemia.fi

Bildningsakademien samlades för kursdagar i Vanajalinna i Tavastehus 11–12.2.2019

Andra årskursen av Bildningsakademien samlades under två dagar för att finna lösningar på bildningssektorns framtida utmaningar. Fokus låg på såväl falska nyheter som klimatförändringen. Dagarna avslutades med att Bildningsakademien utmanade oss alla till att delta i ett hackathon om vetenskap, information och sanning som ordnas i oktober 2019.

 

FacebookTwitterYouTube