5.3.2019

Anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik förnyas

Webbnyhet

Anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik förnyasUnder våren kommer Utbildningsstyrelsen att uppdatera blankettbottnarna och anvisningarna för barnets plan för småbarnspedagogik. I arbetet beaktas de ändringar som den nya lagen om småbarnspedagogik medför i fråga om ansvarsfördelningen då barnets plan för småbarnspedagogik görs upp och vad beträffar sekretessen kring barnets uppgifter. Syftet är därtill att allt starkare stödja uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik som en process.

Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att uppfylla detta ska en plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård.

I barnets plan för småbarnspedagogik för man samma barnets, vårdnadshavarens och personalens iakttagelser och uppfattningar. Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik är det läraren inom småbarnspedagogik som vid daghemmen ansvarar för att barnets plan för småbarnspedagogik utarbetas och utvärderas. Kompetensen hos en socionom inom småbarnspedagogik kan användas i synnerhet när det gäller barnens och familjernas kunskaper om servicesystemet.

Då en plan utarbetas för ett barn i familjedagvård är det viktigt att kunna tillgå sakkunskapen hos en lärare inom småbarnspedagogik. Speciallärare inom småbarnspedagogik deltar efter behov i bedömningen av barnets behov av stöd, stödåtgärder eller genomförandet av dem.

Utarbetandet av barnets plan för småbarnspedagogik är en process med flera faser, såsom samtal, iakttagelser och utvärdering

Utarbetandet av barnets plan för småbarnspedagogik är en process som förutom samtal och anteckningar bland annat förutsätter att man iakttar och klarlägger barnets styrkor, behov och åsikter samt utvärderar hur barnets tidigare plan för småbarnspedagogik har genomförts.

Genomförandet av barnets plan för småbarnspedagogik samt behovet av stöd, hur väl stödet räcker till och hur ändamålsenligt det är ska utvärderas och planen ska ses över minst en gång om året. I utvärderingen ligger särskild fokus på hur verksamheten har organiserats och hur pedagogiken har genomförts.

I barnets plan ska anges om barnet behöver stöd för utvecklingen och lärandet och hur stödet ska genomföras. Vid behov ska man inom hälso- och sjukvården göra upp en plan för läkemedelsbehandling. I den mån uppgifterna i planen för läkemedelsbehandling är nödvändiga för att ordna småbarnspedagogik ska de antecknas i barnets plan för småbarnspedagogik. Hur läkemedelsbehandlingen genomförs inom småbarnspedagogiken ska man komma överens om på lokal nivå.

De nya blanketterna och anvisningarna för barnets plan för småbarnspedagogik blir klara på våren och de nuvarande blanketterna kan användas fram till dess. I arbetet med att förnya anvisningarna tar man i beaktande ändringarna som gjorts i grunderna för planen för småbarnspedagogik. I de nya anvisningarna är syftet att bättre öppna upp processen kring barnets plan för småbarnspedagogik. Därtill utarbetas material som stöd för utarbetandet av barnets plan för småbarnspedagogik inom familjedagvården.

Ändringar i sekretessen och förvaringen av handlingar – läs Riksarkivets anvisningar

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft på hösten 2018 tillämpas inte längre socialvårdslagens bestämmelser inom småbarnspedagogiken. Det här innebär att det inte längre är en sekretessbelagd uppgift att ett barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet. Uppgifter som fortfarande är sekretessbelagda är barnets plan för småbarnspedagogik och information som gäller barnets behov av stöd. Riksarkivet har beslutat om varaktig förvaring av handlingar inom småbarnspedagogiken som gjorts upp från och med 1.8.2017.

Följande handlingar inom småbarnspedagogiken ska förvaras permanent:

  • Lokala planer för småbarnspedagogik (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 22 §)
  • Barnets plan för småbarnspedagogik/handlingshelheten jämte bilagor (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 23 §). Beslutet gäller också planen för småbarnspedagogik för barn som deltar i förskoleundervisning. Beslut om varaktig förvaring av förskoleundervisningens handlingar meddelas i det gallringsbeslut som för närvarande utarbetas för undervisningsväsendet.
  • Alla utlåtanden om barn jämte bilagor som tillkommer inom småbarnspedagogiken. Utlåtanden som utfärdas inom social- och hälsovården förvaras inte separat bland småbarnspedagogikens handlingar, utan de arkiveras i samband med social- och hälsovårdens uppgifter i Kantaarkivet i enlighet med de gallringsbeslut som gäller dem

Alla handlingar i elektronisk form förvaras permanent som sådana, om formen lämpar sig för långtidsförvaring eller handlingarna kan omvandlas till en form som är lämplig för långtidsförvaring.

Ytterligare information om ämnet:

Under våren kommer Utbildningsstyrelsen att uppdatera blankettbottnarna och anvisningarna för barnets plan för småbarnspedagogik. I arbetet beaktas de ändringar som den nya lagen om småbarnspedagogik medför i fråga om ansvarsfördelningen då barnets plan för småbarnspedagogik görs upp och vad beträffar sekretessen kring barnets uppgifter. Syftet är därtill att allt starkare stödja uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik som en process.

 

FacebookTwitterYouTube