12.6.2018

Allt färre yrkesstuderande åker utomlands

Den internationella mobiliteten bland yrkesstuderande har sjunkit med 11 % jämfört med året innan. Speciellt sjönk deltagandet i korta utlandsperioder på under två veckor, där minskningen var 15 % jämfört med 2016. Totalt 5 551 yrkesstuderande åkte utomlands som en del av studierna i fjol.

Utbildningsstyrelsen samlar årligen statistik över internationell mobilitet inom yrkesutbildningen. Antalet yrkesstuderande som kommer till Finland har enligt statistiken varit stabilt i 10 år. År 2017 besökte 2 582 utländska studerande Finland.

Under några år har yrkesutbildningens inbesparingar återspeglats i hur mycket egna medel läroanstalterna använder för internationell studentmobilitet. Läroanstalternas egen finansiering har sjunkit både för dem som kommer till Finland och för finländska studerande som åker utomlands. Många läroanstalter har satsat på längre utlandsperioder, där det är lättare att få utomstående finansiering.

EU:s Erasmus+ -program har stärkt sin roll som finansiär av studerandemobilitet. År 2017 finansierade programmet 71% av finländska studerandes utlandsperioder och 74% av utländska studerandes perioder i Finland.

De mest populära samarbetsländerna för studerandemobilitet är Tyskland och Spanien.

Lärarnas och undervisningspersonalens internationella rörlighet har ökat

Under de senaste åren har allt fler utländska lärare och sakkunniga besökt Finland. År 2017 var antalet 3 683, vilket är 7,4 % mer än året innan.

Undervisningspersonalen som åker från Finland har också ökat, men mer måttligt. Av personalen i Finland åkte 1 458 på en längre, över 5 dagars utlandsperiod, vilket är 2,1 % mer än året innan.

För dem som arbetar inom yrkesutbildning är den internationella mobiliteten mycket Europacentrerad. Speciellt de korta utlandsperioderna på mindre än 5 dagar går till övriga Europa.

De som kommer till Finland är däremot i allt högre grad från Asien. År 2017 var nästan en tredjedel av besökarna asiatiska, jämfört med 15 % året innan. Läroanstalternas nätverkssamarbete med asiatiska läroanstalter har också ökat.

Statistik på webben:

Statistik om internationalisering | Yrkesutbildning | Internationell mobilitet (webbplatsen för Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster)

Statistisk rapport med läroanstaltsspecifika uppgifter: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2017

Den internationella mobiliteten bland yrkesstuderande har sjunkit med 11 % jämfört med året innan. Speciellt sjönk deltagandet i korta utlandsperioder på under två veckor, där minskningen var 15 % jämfört med 2016. Totalt 5 551 yrkesstuderande åkte utomlands som en del av studierna i fjol.

 

FacebookTwitterYouTube