10.9.2018

Värdet på utbildningsexporten redan 310 miljoner

Pressmeddelande

Finländska utbildningstjänster och -produkter exporterades i fjol till ett värde av 310 miljoner euro. Tillväxten på ett år var 16% och under året skapades 150 nya jobb. Regeringsprogrammets målsättning på 350 miljoner euro i omsättning uppnås sannolikt i år.

Tillväxtprogrammet för utbildningsexport Education Finland utredde läget inom utbildningsexporten genom en förfrågan till sina medlemmar. Enligt utredningen var värdet på utbildningsexporten år 2017 totalt 310 miljoner euro, medan det år 2016 var 256 miljoner euro. Tillväxten var störst inom arbetslivets utbildningstjänster som utnyttjar digitala möjligheter. Utvecklandet av den grundläggande utbildningen och koncept för läroanstalter var den enda sektorn vars omsättning inte ökade. Trots det genererade sektorn 11,3 miljoner euro.

Sektor omsättning 2017, milj.€ tillväxt % jfr. 2016
Universitet 8,2 64 %
Yrkeshögskola 4,1 37 %
Yrkesutbildning 1,7 52 %
Utbildningstjänster för arbetslivet (privata) 6,5 4000 %
Småbarnspedagogik 0,76 171 %
Utveckling av grundläggande utbildning, inkl. skolkoncept 11,3 0 %
Utbildningsteknologi 3,7 47 %
Utbildning och konsultering 1,8 22 %
Förlagsverksamhet och läromedelsinnehåll 268 14 %
Lärmiljöer 4 176 %
Utbildningsturism 0,84 271 %
Totalt310 16 %

Sett till antalet företag är utbildningsteknologin den största sektorn inom utbildningsexport. Mängden serviceproducenter inom utbildningsturism har också ökat för att möta den växande efterfrågan speciellt från Asien.

Av medlemmarna står två börsbolag för en stor andel av utbildningsexportens omsättning, det vill säga 260 miljoner euro. Bortsett från de stora börsbolagen är företagens omsättning i genomsnitt cirka 500 000 euro.

Större satsningar på Kina, Sydostasien, Persiska viken och Latinamerika

Utbildningsexportens målmarknader i Persiska viken, Kina, Sydostasien och Latinamerika stod för cirka 54% av utbildningsexportens omsättning i fjol. I år uppskattar man att cirka 60 % av omsättningen kommer från dessa områden.

Finländska utbildningstjänster och -produkter exporteras också till Skandinavien, Spanien, Portugal, Grekland, Malta, Tyskland, Storbritannien, Ryssland, Östeuropa och USA. I år väntas verksamheten också rikta sig till Afrika, bland annat Egypten, Sydafrika, Namibia, Tanzania, Ghana och Etiopien.

150 nya jobb inom utbildningsexport

Tillväxtprogrammets medlemmar använde nästan 500 årsverken för utbildningsexport. I företagen ingicks sammanlagt 91 nya, långsiktiga arbetsförhållanden på över ett år. 59 personer blev anställda för kontrakt som var kortare än ett år. Nya arbetstillfällen uppstod främst inom försäljnings- och expertuppgifter. Dessutom rekryterades finländska lärare och barnträdgårdslärare för undervisningsuppdrag i målländerna.

Cirka en tredjedel av företagen har fått finansiering för att få fart på exporten

29% av företagen rapporterade att de hade fått finansiering för främjande av utbildningsexport under fjolåret. Framför allt fick företagen finansiering från inhemska privata investerare. Beloppen varierade från 20 000 euro till 400 000 euro. Beloppen från institutionella investerare varierade från 100 000 euro till 1,1 miljoner euro. Den största utländska investeringen uppgick till 1,2 miljoner euro.

Exporten har också fått finansiering av Tekes (numera Business Finland) och genom lån.

Mer information

Programdirektör Lauri Tuomi, tfn 0295 331 667,

Tillväxtprogrammet Education Finland erbjuder företag, utbildningsanordnare och andra aktörer inom utbildningsexport information om nya affärsverksamhetmöjligheter, utvecklar exportkompetens och arbetar för att det finländska utbildningssystemet ska bli synligt ute i världen. I programmet utvecklas också nya tjänstekoncept tillsammans med aktörer inom utbildningsexport. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmet och det är en del av tillväxtprogramhelheten Team Finland. Programmet finansieras av arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt programmets medlemmar.

Finländska utbildningstjänster och -produkter exporterades i fjol till ett värde av 310 miljoner euro. Tillväxten på ett år var 16% och under året skapades 150 nya jobb. Regeringsprogrammets målsättning på 350 miljoner euro i omsättning uppnås sannolikt i år.

 

FacebookTwitterYouTube