5.6.2018

Utbildningsstyrelsen utarbetar mer detaljerade kriterier för slutbedömningen

Mediameddelande 5.6 2018

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta kriterier för olika vitsord i slutbedömningen av den grundläggande utbildningen. Med mer noggranna kriterier strävar man efter att göra bedömningen mer likvärdig och vitsorden mer jämförbara.

Utbildningsstyrelsen fastställer mer exakta och nationellt bindande kriterier för slutbedömningen före våren 2020 då avgångsbetygen för första gången ges enligt de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen. Samtidigt tar man ställning till huruvida mer exakta bedömningskriterier borde utarbetas också för årskurs två och sex.

I de nuvarande läroplansgrunderna har man fastställt vad eleven ska kunna för att i avgångsbetyget uppnå vitsordet 8. De kompetenser som ger ett högre eller ett lägre vitsord beskrivs också. Som en del av uppföljningen av förnyelsen av läroplanerna har Utbildningsstyrelsen konstaterat att det finns så stora skillnader i olika kommuners och skolors bedömningspraxis och -principer, att det behövs mer exakta riktlinjer för slutbedömningen. Flera studier visar också att elevernas slutvitsord och inlärningsresultat kan variera, i vissa fall avsevärt. Lärarna har också tydligt framfört att kriterier behövs för vitsordet 5.

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta preciseringar för bedömningen omedelbart. Kriterierna utarbetas i samarbete med kommuner och skolor. Vissa kommuner har redan gjort upp lokala bedömningskriterier och verktyg. Lokal kompetens och existerande kriterier kommer att utnyttjas då de nationella kriterierna definieras.

I framställandet av kriterierna samarbetar Utbildningsstyrelsen också med sakkunniga vid Nationella centret för utbildningsutvärdering och med forskare vid universiteten. Utbildningsstyrelsen har kallat in sakkunniga i bedömning till en rundabordsdiskussion onsdagen den 6 juni. Syftet med mötet är att öppna diskussionen och skapa en gemensam bild av riktlinjerna för de nationella bedömningskriterierna.

Ytterligare information

  • Erja Vitikka, Undervisningsråd, tfn 029 533 1225,
  • På svenska: Gun Oker-Blom, direktör, tfn 029 533 1138,

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta kriterier för olika vitsord i slutbedömningen av den grundläggande utbildningen. Med mer noggranna kriterier strävar man efter att göra bedömningen mer likvärdig och vitsorden mer jämförbara.

 

FacebookTwitterYouTube