15.5.2018

TEAviisari: Grundskolornas verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande har utvecklats i god riktning

Utbildningsstyrelsens och THL:s pressmeddelande 15.5.2018

Under läsåret 2016–2017 har verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa och gemenskap i grundskolorna utvecklats på många sätt i positiv riktning. Elevernas delaktighet och tillgången till elevvårdstjänster i skolorna har förbättrats. Verksamhet som främjar fysisk aktivitet under skoldagen har blivit vanligare och elever uppmuntras att röra på sig i skolarbetet.

Det här är resultat av den datainsamling som Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd har gjort, där man kartlägger det arbete som främjar hälsa och välbefinnande i grundskolorna. Uppgifterna för grundskolorna samlades in för sjätte gången och 2 047 skolor deltog (88 % av alla skolor i fasta Finland). Trots att utvecklingen i skolorna till en stor del har varit positiv, finns det också behov av utveckling.

Delaktigheten har förbättrats, vårdnadshavarnas engagemang bör ökas

Elevernas deltagande i planering, organisering och utveckling av skolans verksamhet har ökat under den tvååriga uppföljningsperioden. I ungefär två tredjedelar av skolorna har eleverna deltagit i planeringen av skolans lokaler, gård och skolmaten. En aningen större andel har fått vara med i utvärderingen av verksamheten och i utformningen av ordningsregler.

I nästan alla svarande skolors läroplaner (98%) har man beskrivit olika möjligheter att främja elevers och vårdnadshavares möjligheter att delta och påverka. När det gäller vårdnadshavarna behövs åtgärder, eftersom deras deltagande i planeringen eller utvärderingen av skolans verksamhet inte har ökat märkbart. Ökning har bara skett i deltagandet i utarbetandet av ordningsregler där knappt hälften av skolorna hade lyckats locka föräldrar att delta.

Skillnader i elevvårdsgruppernas praxis

Skolspecifika yrkesövergripande elevvårdsgrupper ansvarar för den allmänna elevvården i skolorna. De ämnen som elevvårdsgrupperna diskuterat var oftare förknippade med enskilda elevers problem än vid den förra datainsamlingen. Verksamhetens fokus bör utvecklas så att den svarar på behovet av elevvård i hela gemenskapen, eftersom enskilda elevers elevvård eller stöd för lärande och skolgång ska ordnas på annat sätt.

Tillgången till elevvårdstjänster har förbättrats och allt fler elever har möjlighet att få stöd av till exempel kurator eller psykolog. Tjänsterna är ändå inte tillgängliga för alla elever.

Många skolor har lagt till motion i skoldagarna

Att utöka den fysiska aktiviteten under skoldagen var vanligare än två år tidigare. Mer än 80% av skolorna anser att deras skolgård är en inspirerande miljö för att röra på sig och den används också under andra tider än skoldagen. I nästan lika många skolor används gymnastiklokalerna också till annat än gymnastiklektioner. Hela två tredjedelar av skolorna har redan etablerat långa långa raster för fysisk aktivitet.

Ytterligare information

TEAviisari (www.teaviisari.fi) synliggör det arbete som görs i skolorna för att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt erbjuder information om skolornas styrkor och utvecklingsområden. Uppgifterna stöder planeringen och utvecklandet av arbetet som främjar hälsa och välbefinnande i skolorna samt ger informationsgrund för uppföljning och utvärdering av elevvården.

Under läsåret 2016–2017 har verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa och gemenskap i grundskolorna utvecklats på många sätt i positiv riktning. Elevernas delaktighet och tillgången till elevvårdstjänster i skolorna har förbättrats. Verksamhet som främjar fysisk aktivitet under skoldagen har blivit vanligare och elever uppmuntras att röra på sig i skolarbetet.

 

FacebookTwitterYouTube