1.3.2019

Studerande inom yrkesutbildningen är nöjda med sina studier

Pressmeddelande

85 % av dem som svarade på enkäten för studeranderespons inom yrkesutbildningen var mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning som helhet. Nationell studeranderespons har samlats in av de studerande inom yrkesutbildningen från och med 1.7.2018. De första resultaten från responsen finns nu tillgängliga i statistiktjänsten Vipunen.

Grafik: Svarsfördelningen på frågan Jag är nöjd med utbildningen

Svarsfördelningen enligt ålder på frågan ”Jag är nöjd med utbildningen” i slutenkäten för respons på yrkesutbildningen, statistikperioden 1.7–31.12.2018 (5=helt av samma åsikt, 1=helt av annan åsikt)

Responsen som samlats in mellan juli och december 2018 visar att 85 % av de studerande inom yrkesutbildningen i slutskedet av studierna var mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning som helhet. 11 % var måttligt nöjda och 4 % missnöjda. På en skala från 1–5 gav de studerande i genomsnitt vitsordet 4,3. Läroavtalsstuderandena var något nöjdare. Mest nöjda var de studerande med främmande språk som modersmål. De studerande upplevde att de under utbildningen hade fått ett kunnande och en yrkesskicklighet som de har användning för (medeltalet 4,5).

Av dem som svarade på enkäten var 79 % mycket nöjda eller nöjda med omfattningen av undervisningen och handledningen och 81 % ansåg att kvaliteten var hög: det genomsnittliga vitsordet var 4.2. Av de svarande var 6 % missnöjda med omfattningen av undervisningen och handledningen och 5 % var missnöjda med kvaliteten. I slutskedet av studierna var 79 % av de svarande nöjda med mängden självständiga studier som ingick i utbildningen. Andelen missnöjda var 6 %. Samarbetet med de personer som skött handledningen har fungerat bra: de studerande gav samarbetet ett genomsnittligt vitsord på 4,4.

– Resultaten från studeranderesponsen visar att reformen av yrkesutbildningen ur de studerandes synvinkel framskrider i rätt riktning. De studerande och utvecklingen av deras kunnande är i fokus. Att samla in responsen är mycket viktigt och resultaten hjälper oss att tillsammans utveckla utbildningen vidare, säger direktör Anni Miettunen på Utbildningsstyrelsen.

Lärande i arbetslivet fungerar bra enligt de studerande

Reformen av yrkesutbildningen trädde i kraft i början av år 2018 och utbildningsanordnarna har utvecklat sin verksamhet i enlighet med den. I yrkesutbildningen ingår nu mer arbetsplatsförlagt lärande och mer flexibla och individuella studievägar än tidigare.

Av de studerande var 51 % mycket nöjda med de möjligheter att studera på arbetsplats som erbjudits dem, 28 % var nöjda och 14 % var måttligt nöjda. 7 % önskade att de hade erbjudits mer eller annorlunda möjligheter att studera på arbetsplats. Möjligheterna till lärande på arbetsplats fick vitsordet 4,2. Läroavtalsstuderandena var en aning nöjdare än de andra.

De studerande visar sin yrkesskicklighet och sitt kunnande i yrkesprov genom att utföra praktiska arbetsuppgifter i verkliga arbetssituationer. De studerande var nöjda med hur arbetsuppgifterna i yrkesproven motsvarade verkliga uppgifter i arbetslivet (medeltalet 4,5, för läroavtalsstuderande 4,6).

Individuella studievägar ger flexibilitet i studierna

Det är möjligt att söka sig till yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan. Av de svarande var 92 % mycket nöjda eller nöjda med tidpunkten då de fått inleda sina studier (medeltalet 4,6). I slutskedet av studierna var 78 % av de svarande nöjda med hur den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) gett dem möjligheten att smidigt gå framåt i studierna (medeltalet 4,2).

Delaktigheten i studiegemenskapen påverkar de studerandes välbefinnande och stöder framskridandet i studierna speciellt hos unga. I början av studierna upplevde 85 % av de studerande att de var delaktiga i studiegemenskapen (medeltalet 4,4). Även läroavtalsstuderande upplevde detsamma (medeltalet 4,3). Studieomgivningen upplevdes som trygg (medeltalet 4,6).

De studerande vill påverka valet av examensdelar och inlärningsmiljöerna

De studerande anser att det finns behov av att utveckla påverkningsmöjligheterna för valet av examensdelar (medeltalet 3,8). Därtill önskar de sig större möjligheter att välja inlärningsmiljöer som lämpar sig för deras studier (medeltalet 3,8). De önskar sig också mer information om studieperioder utomlands (medeltalet 3,2). Enligt de studerande finns det behov för en allmän utveckling av de färdigheter som ges i företagande (medeltalet 3,5). De studerande upplevde också att man skulle kunna utöka deras möjligheter att påverka utvecklingen av läroanstaltens verksamhet (medeltalet 3,4).

Studeranderesponsen finns tillgänglig i statistiktjänsten Vipunen

Man har samlat in nationell studeranderespons av de studerande inom yrkesutbildningen från och med den 1.7.2018. Responsen beskriver de studerandes erfarenheter av utbildningen och effekterna av den ifråga om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina eller en del eller delar av dessa examina.

Resultaten från studeranderesponsen finns tillgängliga i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen från och med 1.3.2019 kl. 9.00. Den första statistikperioden som publiceras omfattar perioden 1.7–31.12.2018. Under den perioden svarade 43 172 studerande på startenkäten och 10 309 på slutenkäten. Svarsprocenten varierar mellan enkäterna och utbildningsanordnarna. I startenkäten kom nio av tio utbildningsanordnare upp till en svarsprocent på 40 %, i slutenkäten åtta av tio. Resultaten i Vipunen uppdateras den tredje dagen varje månad.

De studerande svarar på den nationella responsenkäten två gånger under sina studier: i början av studierna när den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) har godkänts för första gången och i slutskedet av studierna då den studerande har visat det kunnande som krävs för den examen eller examensdel eller examensdelar som utgör målet i PUK. Responsen ges anonymt.

Utbildningsanordnaren ansvarar för insamlandet av responsen. Utbildningsanordnarna, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och arbetslivskommissionerna använder sig av resultaten från studeranderesponsen i kvalitetsuppföljningen och utvecklingen.

Mer information

  • Direktör Anni Miettunen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1612,
  • Undervisningsrådet Riikka Vacker, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1215,
  • Undervisningsrådet Kari Korhonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0162,

Läs mer om studeranderesponsen på utbildningsstyrelsen.fi

Statistiktjänsten Vipunen

85 % av dem som svarade på enkäten för studeranderespons inom yrkesutbildningen var mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning som helhet. Nationell studeranderespons har samlats in av de studerande inom yrkesutbildningen från och med 1.7.2018. De första resultaten från responsen finns nu tillgängliga i statistiktjänsten Vipunen.

 

FacebookTwitterYouTube