6.3.2018

Skolorna får anvisningar för hantering av sexuella trakasserier – åtgärdsprogram ska stärka säkerhetskulturen i lärgemenskaper

Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar om hur grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet kan förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Anvisningarna har gjorts på uppdrag av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Undervisnings- och kulturministeriet startar dessutom ett omfattande åtgärdsprogram för att stärka säkerhetskulturen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, läroanstalterna på andra stadiet samt i högskolorna. Fem miljoner euro har reserverats för programmet.

– Alla barn och unga ska ha rätt till integritet, trygghet och möjligheten att växa som sig själva, skyddade från trakasserier och utnyttjande. De fall som kommit fram i och med #metoo-fenomenet visar att vi måste göra mer för att skydda barn och unga. Mest oroväckande är det att man inte alltid tagit barns och ungas nöd på allvar, att man inte har trott på dem och ingripit. Nu måste vi helt enkelt tillsammans skapa praxis för hur vi i alla lägen ingriper och skyddar barn och unga, säger undervisningsminister Sanni Grahn- Laasonen.

– Utbildningsarrangören måste säkerställa att lärmiljön är trygg för alla barn och unga. Anvisningarna för skolorna samt det omfattande åtgärdsprogrammet som utvecklar säkerhetskulturen och de resurser som följer ger verktyg och stöd för utbildningsanordnarna, rektorerna och lärarna att förebygga och ingripa i problem. Uppdraget är gemensamt och vi måste handla tillsammans, vädjar ministern.

Läroanstalterna har redan länge haft en lagstadgad skyldighet att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. De fall som diskuterats i offentligheten och skolhälsoutredningar visar att sexuella trakasserier trots allt förekommer och att ingripandet har varit bristfälligt.

– Det har funnits ett behov för mer detaljerade anvisningar. Anvisningarna visar vad läroanstalterna kan göra för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Anvisningarna tar upp hur temat kan behandlas i olika läroämnen och ger konkreta instruktioner för rektorer, lärare, elevvården, studerande och vårdnadshavare, säger undervisningsrådet Kristiina Laitinen vid Utbildningsstyrelsen.

Kommuner och andra utbildningsanordnare har sedan år 2003 varit förpliktade att göra upp en plan för att skydda studerande från våld, mobbning och trakasserier. I planen beskrivs bland annat hur sexuella trakasserier förebyggs, hur man ingriper och hur man följer upp att planen verkställs. I planen ska man beakta så väl interaktionen mellan studerande som mellan studerande och vuxna.

Också jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och förutsätter ingripande. Hälsovårdslagen förpliktar för sin del att med tre års mellanrum granska att skolmiljön är sund och trygg och att det psykosociala välmåendet tryggas. Uppföljningen omfattar både sexuella trakasserier och de åtgärder som vidtagits.

Trots allt har 21 procent av gymnasierna och 18 procent av yrkesläroanstalterna inte skriftliga anvisningar eller rutiner för att känna igen sexuella trakasserier och ingripa i dem. I grundskolorna är motsvarande andel 12 procent. Siffrorna framgår av den senaste uppgiftsinsamlingen kring hälsofrämjande aktivitet (TEA) som Institutet för hälsa och välfärd gjort i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Åtgärdsprogram för att utveckla säkerhetskulturen i lärgemenskaper

Undervisnings- och kulturministeriet inleder våren 2018 ett åtgärdsprogram för att utveckla säkerhetskulturen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt vid läroanstalter på andra stadiet och högskolor. Programmet behandlar också förebyggande av trakasserier. Ett anslag på sammanlagt 5 miljoner euro reserveras för åtgärdsprogrammet.

Inom ramen för programmet genomförs åtgärder som främjar säkerhetskulturen vid enheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt i skolor och läroanstalter. Avsikten är att som en del av programmet ordna fortbildning som genomförs i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Polisstyrelsen. Avsikten är också att foga säkerhetskompetens och säkerhetsledarskap till den examen i undervisningsförvaltning som förutsätts av rektorer. Ett anslag på 4 miljoner euro beviljas för utveckIing av säkerhetskulturen inom den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Inom yrkesutbildningen utgör utveckling av säkerhetskulturen en fast del av genomförandet av yrkesutbildningsreformen. Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter våren 2018 en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till en säkerhetsstrategi för yrkesutbildningen. Dessutom kommer man att samla in och sprida bästa praxis för att främja säkerhetskulturen. Genomförandet av säkerhetsstrategin inom yrkesutbildningen stöds med ett anslag på 1 miljon euro.

En arbetsgrupp som tillsatts inom ramen för Högskolevisionen bereder gemensamma principer för att förebygga osakligt bemötande och trakasserier. Anvisningar om detta ges senare på våren 2018. Undervisnings- och kulturministeriet för resultatavtalsförhandlingar med universiteten i maj-juni 2018 och med yrkeshögskolorna på hösten 2018. I samband med förhandlingarna säkerställer man att högskolorna har fungerande rutiner för att förebygga sexuella trakasserier och mobbning.

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa (anvisningarna kommer på svenska inom kort)

Opetus- ja kulttuuriministeriön teesit: Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen oppimisyhteisöissä (pdf)

Mer information:

Begäran om intervjuer av ministern:

  • specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 029 533 0276

Anvisningarna om hantering av sexuella trakasserier:

  • direktör Matti Lahtinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 0295 331 241,
  • undervisningsrådet Kristiina Laitinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 0295 331 244,

Åtgärdsprogrammet för att främja säkerhetskulturen i lärgemenskaperna:

  • undervisningsrådet Heli Nederström, UKM, tfn 0293 330 122

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar om hur grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet kan förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Anvisningarna har gjorts på uppdrag av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

 

FacebookTwitterYouTube