26.1.2018

Till medierna | 26.1.2018

Move!-mätningarna 2017: Befogad oro för barns och ungas fysiska funktionsförmåga

Resultaten av Move!-mätningarna under hösten 2017 visar att det finns stora individuella skillnader i den fysiska funktionsförmågan. En del skolelever får bra resultat i mätningarna och en del oroväckande. Pojkarnas resultat är ett särskilt orosmoment: 30 procent av pojkarna i årskurs 8 kan till exempel inte sträcka ut nedre ryggen i sittande ställning. Den fysiska funktionsförmågan kan dock utvecklas genom motion och träning. Med Move!-systemet kan situationen också följas upp mer tillförlitligt än tidigare. Move!-mätningarna ingår i grunderna för läroplanen och har en exceptionellt bra täckning. Denna gång registrerades resultat av 50 000 elever i årskurs 5 och 10 000 elever i årskurs 8. Den riksomfattande rapporten över resultaten publiceras den 26 januari 2018.

Move!-mätningarna genomfördes nu för andra gången. Jämfört med mätningarna hösten 2016 ökade den lägsta tredjedelens andel bland både flickor och pojkar i 20 meters skyttellöpning, kast med lyra, höjning av överkroppen och 5-steg utan ansats. De finländska femteklassarnas genomsnittliga uthållighet är för tillfället på medelnivå internationellt sett.

Tillräcklig motion är nödvändig för barns och ungas fysiska funktionsförmåga. För närvarande motionerar endast en tredjedel av grundskole-eleverna enligt rekommendationerna, dvs. en timme per dag. Detta har väckt oro för deras fysiska funktionsförmåga, vars verkningar sträcker sig ändå till vuxenåldern. En motionsinriktad livsstil och en god fysisk funktionsförmåga har en stark koppling exempelvis till hur man orkar arbeta, ökande hälsoskillnader och hur meningsfullt man upplever livet. Motion stöder minnet, upprätthåller den mentala hälsan och har även en positiv inverkan på lärandet. Otillräcklig motion orsakar avsevärda samhälleliga kostnader.

Move!-systemet är ett pedagogiskt verktyg

Move!-systemet uppstod av behovet av att öka samarbetet mellan hälso- och sjukvården och undervisnings- och idrottsväsendet för barnens och de ungas bästa. Systemet har skapats genom brett myndighets- och forskningssamarbete och erbjuder verktyg för att främja den fysiska funktionsförmåga som behövs i vardagen, på fritiden och i skolarbetet. Därtill möjliggör systemet kontinuerlig uppföljning av den fysiska funktionsförmågan. Statens idrottsråd svarar för den årliga insamlingen och rapporteringen av mätningsresultaten.

Utgångspunkten för Move!-mätningarna är att stöda den enskilda eleven i att sköta sin fysiska funktionsförmåga. Move! innefattar avsnitt som mäter elevens uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Dessa färdigheter behövs för att promenera eller cykla till skolan, för att själv lyfta och bära skol- och hobbyutrustning, för att gå i trappor och för att röra sig i terrängen och på olika underlag. Den fysiska funktionsförmågan kan inte lagras utan för att utveckla och upprätthålla dess olika delområden krävs en viss mängd regelbunden träning.

Move!-resultaten används inte som grund för bedömningen av eleven. Enskilda elevers resultat samlas eller publiceras inte med identifierande uppgifter. Mätningarna och sammanställandet av resultaten har som mål att skoleleverna ska bli motiverade att röra på sig och att föräldrarna, skolhälsovårdarna, gymnastiklärarna och beslutsfattarna inom staten, kommunerna och landskapen ska sporra dem till att motionera och få objektiv information som grund för sina åtgärder.

Den anpassade versionen av Move!-mätningarna är avsedd för elever som har kroniska eller bestående svårigheter att se, höra, röra sig, ta hand om sig själv eller kommunicera. I denna version deltog ca 450 elever hösten 2017. I fråga om elever som behöver särskilt stöd är det speciellt viktigt med individuell feedback och samarbete med de instanser som är centrala för elevens välbefinnande.

Åtgärderna för att främja barns och ungas fysiska aktivitet och motionsinriktade livsstil måste fortsätta. För närvarande genomförs bl.a. det nationella programmet Skolan i rörelse, där över 2 000 grundskolor redan deltar.

Mer information:

Generalsekreterare Minna Paajanen, statens idrottsråd, tfn 040 584 9459,

Undervisningsråd Matti Pietilä, Utbildningsstyrelsen, tfn 0295 331 172,

Resultaten av Move!-mätningarna under hösten 2017 visar att det finns stora individuella skillnader i den fysiska funktionsförmågan. En del skolelever får bra resultat i mätningarna och en del oroväckande. Pojkarnas resultat är ett särskilt orosmoment: 30 procent av pojkarna i årskurs 8 kan till exempel inte sträcka ut nedre ryggen i sittande ställning.

 

FacebookTwitterYouTube