28.3.2018

Jämlikheten i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen stärks: Statsunderstöd till ett belopp av 30 miljoner euro kan nu sökas

Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för att främja utbildningsmässig jämlikhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet kan användas för att utveckla specialundervisningens kvalitet, bilda flexibla undervisningsgrupper, anställa lärare och skolgångsbiträden och skaffa material som behövs för att utveckla specialundervisningens kvalitet. Anslaget för understödet är sammanlagt 30 miljoner euro.

– Grundskolan ska säkerställa att alla barn och unga oberoende av hembakgrund får goda grundläggande kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och för att klara sig i livet. Det får inte bli så att våra skolor delas upp i bättre och sämre skolor utan alla familjer måste kunna lita på att närskolan är världens bästa skola. Därför har vi i år fördubblat anslaget för att främja jämlikhet och riktar 30 miljoner euro i tilläggsfinansiering till skolor i mer utmanande områden där arbetslösheten är hög, utbildningsnivån är lägre än genomsnittet eller andelen invånare med ett främmande språk som modersmål är större, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Regeringen beslutade att fördubbla anslaget för att främja jämlikhet vid budgetförhandlingarna hösten 2017. Regeringen beslutade samtidigt att särskilt rikta 10 miljoner euro i ny tilläggsfinansiering till skolor som av olika skäl löper risk för att hamna utanför utvecklingsverksamheten eller som har ytterst lite resurser för den.

Syftet med statens specialstatsunderstöd är att främja utvecklingen av flexibla verksamhetsmodeller, strukturer och strategier inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Syftet är också att främja en inkluderande verksamhetskultur, där kärnan är att alla elever lär sig och är delaktiga. Genom understödet säkerställer man att varje elev får tillräckligt tidigt stöd som är nödvändigt för att ordna elevens undervisning. Målet är att främja lärande och välbefinnande, jämlikhet, samverkan och närskoleprincipen.

– I arbetet för att främja en jämlik grundskola är utgångspunkten att alla elever har rätt att få god undervisning och att lyckas i skolan samt att få individuellt stöd i lärandet. Även om finländarnas kompetens- och utbildningsnivå har stigit visar undersökningar om utbildningsmässiga skillnader dock att sambandet mellan elevens bakgrund och inlärningsresultat syns redan i grundskolan. Därför måste vi med alla medel som står till buds tillsammans säkerställa ett tillräckligt stöd för lärandet, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Statsunderstödet kan användas för att anställa lärare som kompanjonlärare, för att dela grupper eller för uppdelade timmar och för att anställa skolgångsbiträden för undervisningsgrupper inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, där det finns elever som helt eller delvis får intensifierat eller särskilt stöd eller elever som får specialiserad sjukvård. Understödet kan också användas för material som behövs för att utveckla specialundervisningens kvalitet.

Åren 2018–2019 är anslaget för understödet sammanlagt 30 miljoner euro. Utbildningsanordnaren beviljas understöd separat för varje skola utifrån följande indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsområden: andelen 30–54-åringar i åldersklassen som endast avlagt grundnivån, arbetslöshetsgraden, andelen invånare med ett främmande språk som modersmål och resurser som använts för undervisning (euro/elev).

Ansökningstiden för statsunderstödet slutar 25.4.2018.

Ansökningsmeddelande

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Ulla Laine, tfn 029 533 1597
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524
Undervisningsrådet Leo Pahkin, tfn 029 533 1163
Undervisningsrådet Katri Kuukka, tfn 029 533 1445
Undervisningsrådet Matti Ranta, tfn 029 533 1537
Undervisningsrådet Jukka Tulivuori, tfn 029 533 1260

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601 (svenskspråkig utbildning)

Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för att främja utbildningsmässig jämlikhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet kan användas för att utveckla specialundervisningens kvalitet, bilda flexibla undervisningsgrupper, anställa lärare och skolgångsbiträden och skaffa material som behövs för att utveckla specialundervisningens kvalitet.

 

FacebookTwitterYouTube