17.9.2018

Elevernas säkerhet är viktigast i Move!-mätningarna

Pressmeddelande

En elev har omkommit till följd av en sjukdomsattack under en gymnastiklektion i Esbo. Utbildningsstyrelsen framför ett djupt deltagande till elevens familj, anhöriga och skolgemenskapen.

– Den främsta känslan är sorg och jag vill framföra ett varmt deltagande med anledning av det skedda. Elevernas säkerhet är alltid högsta prioritet, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Att beakta säkerhetsaspekter hör till gymnastiklärarnas vardag. I Move!-mätningarna följer man de allmänna anvisningarna och principerna som berör elevernas säkerhet och hälsotillstånd i skolgymnastiken. I Move!-mätningarnas instruktioner för lärare finns anvisningar för hur elevernas hälsotillstånd ska kontrolleras inför mätningen.

Utbildningsstyrelsen har varit i kontakt med Esbo stads bildningssektor, undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Jyväskylä universitet. Utbildningsstyrelsen utreder innehållet i Move!-mätningarna tillsammans med sakkunniga som utarbetat systemet samt utreder om det finns behov för att precisera anvisningarna gällande mätningarna.

Move! mäter fysisk funktionsförmåga

  • Move! är ett nationellt uppföljnings- och responssystem för fysisk funktionsförmåga hos elever i årskurs 5 och 8. Systemet togs i bruk år 2016 och det ersatte olika tester som utförts inom skolgymnastiken sedan 1970-talet för att mäta fysisk kondition
  • Move! har utarbetats i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt OAJ och institutionen för fysisk fostran vid Jyväskylä universitet.
  • Move!-mätinstrumenten bygger på forskningsresultat. De har utarbetats av en mångvetenskaplig expertgrupp från Jyväskylä universitet och testats av 700 elever innan de togs i bruk. Sakkunniga inom skolhälsovården deltog också i arbetet.
  • Move!-mätningarna ger objektiv information om elevens uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska basfärdigheter.
  • Mätningarna stödjer också den förebyggande hälsovården. Med hjälp av mätningarna strävar man efter att främja barns och ungas välbefinnande och hälsa genom att vägleda dem i att ta hand om sin egen funktionsförmåga.
  • För analysen av uthållighet valdes skyttellöpning, eftersom metoden enligt flera tidigare undersökningar har visat sig vara tillförlitlig i olika åldersgrupper. Metoden har använts tidigare både nationellt och internationellt. Ur elevens synvinkel är skyttellöpning också enklare att genomföra än till exempel löptest på 12 minuter eller 1600 meter. I skyttellöpning ges eleven ett löptempo, så prestationen kan inte inledas för snabbt. Eleven kan avbryta prestationen när som helst.
  • Hittills har cirka 100 000 elever deltagit i Move!-mätningarna.

Mer information

Undervisningsrådet Matti Pietilä, tfn 029 533 1172,

Move! – ett uppföljningssystem kring den fysiska funktionsförmågan

En elev har omkommit till följd av en sjukdomsattack under en gymnastiklektion i Esbo. Utbildningsstyrelsen framför ett djupt deltagande till elevens familj, anhöriga och skolgemenskapen.

 

FacebookTwitterYouTube