30.5.2018

Cirka 58 000 elever slutför grundskolan i vår

Mediameddelande 30.5.2018

Skolavslutningen firas runtom i landet lördagen den 2 juni. I år får 58 600 elever avgångsbetyg från grundskolan och 76 200 studerande får en yrkesexamen, enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning. I vår firas också 26 809 nya studenter. Inom svenskspråkig utbildning slutför uppskattningsvis 3 570 elever grundskolan, 2009 avlägger studentexamen och 2870 yrkesexamen.

Antalet som slutför den grundläggande utbildningen varierar med några procent från år till år främst på grund av årskullarnas storlek.

Antalet ungdomar som avlägger påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, dvs. tionde klass har sjunkit drastiskt: i vår har uppskattningsvis 700 elever slutfört tionde klassen, medan antalet för fem år sedan var drygt 1 800 elever. En tydlig orsak till minskningen är att det finns fler alternativ än tidigare för fortsatta studier för dem som avlägger den grundläggande utbildningen. Till dessa hör bland annat utbildning som handleder för yrkesutbildning eller förbereder för gymnasieutbildning.

År 2018 avlägger uppskattningsvis 55 000 studerande en yrkesinriktad grundexamen. Antalet studerande som avlägger yrkes- eller specialyrkesexamina är cirka 21 200. De som avlägger specialyrkesexamina har blivit fler. Bland dem som slutför den grundläggande utbildningen är gymnasiestudier fortfarande ett populärare alternativ än yrkesinriktade studier.

Utbildningsstyrelsen uppskattar antalet som slutför sina studier bland annat med hjälp av statistiktjänsten Vipunens uppgifter gällande befolkningen och dem som inlett sina studier. De reella siffrorna känner man till för år 2016.

Det nya läsåret 2018–2019 inleds inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen vanligtvis under vecka 32. Uppskattningsvis 60 700 elever börjar i årskurs 1 i höst, vilket är något färre än i fjol.

Ytterligare information

Utbildningsstyrelsens uppskattning av antalet som fått avgångsbetyg och utexaminerats våren 2018 (pdf)

  • Allmänbildande utbildning: Pirjo Karhu, tfn 029 5331 317
  • Allmänbildande utbildning: Riikka Koivusalo, tfn 029 5331 190
  • Yrkesutbildning: Timo Kumpulainen, tfn 029 5331 109

Studentexamensnämndens statistik

Utbildningsstyrelsens webbnyhet: Skolornas arbetstider och lov under läsåret 2018─2019

Skolavslutningen firas runtom i landet lördagen den 2 juni. I år får 58 600 elever avgångsbetyg från grundskolan och 76 200 studerande får en yrkesexamen, enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning. I vår firas också 26 776 nya studenter. Inom svenskspråkig utbildning slutför uppskattningsvis 3 570 elever grundskolan, 2007 avlägger studentexamen och 2870 yrkesexamen.

 

FacebookTwitterYouTube