31.10.2018

Bedömningen i grundskolan ska bli mer likvärdig - gemensamma kriterier för flera vitsord

Mediameddelande 31.10.2018

Utbildningsstyrelsen eftersträvar en mer likvärdig slutbedömning inom den grundläggande utbildningen genom att fastställa kriterier också för vitsorden 5, 7 och 9. I kriterierna beskrivs vad eleven ska kunna för att uppnå det ifrågavarande vitsordet. För närvarande definieras kunskaper endast för vitsordet 8. Likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsord har väckt oro både bland sakkunniga inom utbildning och i familjer.

I juni inledde Utbildningsstyrelsen arbetet med att definiera mer exakta och nationellt bindande kriterier för slutbedömningen fram till våren 2020. Som stöd för arbetet med kriterierna har Utbildningsstyrelsen tillsatt en expertgrupp som utgående från forskningsdata ska utarbeta ett underlag för att definiera kriterier för de olika läroämnena.

Utbildningsstyrelsen har i enlighet med expertgruppens förslag beslutat att kriterierna ska utarbetas för vitsorden 5, 7 och 9 utöver de nuvarande kriterierna för vitsordet 8.

Utbildningsstyrelsen bjuder in bland annat utbildningsanordnare, lärare, ämnesföreningar och lärarutbildare till flera rundabordsdiskussioner om bedömning. Vid diskussionerna presenteras hur arbetet framskrider och arbetet med att definiera kriterierna främjas i brett samarbete.

Lärare, vårdnadshavare och elever vill ha en mer enhetlig bedömning

Lärare, elever och vårdnadshavare har haft möjlighet att utrycka sina åsikter i en tankesmedja på webben om bedömningen och behovet av bedömningskriterier. Totalt deltog över 13 000 personer. Både lärarna, eleverna och vårdnadshavarna betonade vikten av att öka likvärdigheten. Enhetlig praxis, jämställdhet och samarbete lyftes fram som viktiga teman. De svarande ser det som viktigt att beskriva kunskapsnivån speciellt för vitsordet 5. Eleverna anser att rättvis bedömning innebär att det finns flera sätt att påvisa sitt kunnande och alla elever bemöts jämlikt.

Utbildningsstyrelsen samlade också in kriterier som utarbetats lokalt i kommuner eller skolor. Flera exempel från olika delar av Finland erhölls. I de flesta fall har man utarbetat kriterier för vitsorden 5 och 6.

De nya riktlinjerna för slutbedömningen träder i kraft 2020

Utbildningsstyrelsen utarbetar de ändringar som behöver göras i läroplansgrunderna i och med kriterierna för slutbedömningen. Ändringarna i läroplansgrunderna görs så att de kräver så lite lokalt läroplansarbete som möjligt. Arbetet med att utarbeta kriterierna inleds med att definiera den kunskapsnivå som krävs för vitsordet 5. Tidtabellen är planerad så att de nya kriterierna kan tas i bruk under läsåret som inleds 1.8.2019.

Mer information

Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 029 533 1225,
Marjo Rissanen, undervisningsråd, tfn 029 533 1776,
På svenska: Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, tfn 029 533 1601
Tankesmedjan på webben: Tuomo Lähdeniemi, vice VD, Fountain park, tfn 040 833 3534,

Mediameddelande 5.6.2018: Utbildningsstyrelsen utarbetar mer detaljerade kriterier för slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen eftersträvar en mer likvärdig slutbedömning inom den grundläggande utbildningen genom att fastställa kriterier också för vitsorden 5, 7 och 9. I kriterierna beskrivs vad eleven ska kunna för att uppnå det ifrågavarande vitsordet. För närvarande definieras kunskaper endast för vitsordet 8. Likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsord har väckt oro både bland sakkunniga inom utbildning och i familjer.

 

FacebookTwitterYouTube