5.4.2017

Interaktionen i denna brytningstid

Blogginlägg 5.4.2017Olli-Pekka Heinonen

Under en tid som präglas av postsanning tillspetsas åsikterna och det är lätt hänt att vi går samman i en bubbla med personer som hyser samma åsikter som vi. Samtidigt förlorar vi möjligheten att upptäcka nya saker och förstå världen. Vi måste på nytt lära oss sätt att tänka, bemöta andra , skapa förståelse och resonera tillsammans. Att kunna bemöta personer som har en annan åsikt på ett diskuterande sätt och att arbeta tillsammans utgör en styrka hos demokratin.

Småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna är de forum genom vilka vi på ett naturligt sätt kan engagera alla barn och unga i att bygga en hållbar interaktion. Planen för småbarnspedagogiken, läroplanen och examensgrunderna definierar på många sätt vad en hållbar framtid och på den baserad hållbar delaktighet består av. Fostrare och lärare samt barn och unga får i sina möten med varandra möjlighet att tillsammans lära sig att det är intressant och spännande att dryfta frågor, argumentera och bygga kunskap. På komplicerade frågor finns inte en enda rätt lösning. Lösningen kan inte heller köpas i butiken eller sökas i ett färdigt recept. Fungerande lösningar kan uppstå endast så att alla som berörs av frågan tillsammans skapar dem.

Genom FN har det internationella samfundet åtagit sig att stödja byggandet av en hållbar framtid. Målet är att världen år 2030 kan klara av de största hoten. För att vi ska klara av dem krävs att enskilda människor tar ansvar med utgångspunkt i interaktion och i vetskapen om att de egna åsikterna och önskningarna inte utgör en tillräcklig grund för verksamhet som påverkar andra människor och miljön. Hållbarhet vilar på att gemensamma beslut arbetas fram utifrån kunskap som skaffats genom en så god forskning och tolkning som möjligt.

Året 2015 präglades i Finland och Europa av flyktingkrisen. I Finland har vi fått situationen under kontroll med stöd av det demokratiska systemet och dessutom genom många aktörers frivilliga arbete. Samtidigt svävar terrorismhotet över världen och även i Finland har hatretoriken, rasismen och hatbrotten ökat. Rädsla tar sig utlopp i hat. I bakgrunden kan finnas marginalisering samt erfarenheter av utanförskap och orättvisor. Även de våldsbejakande extremiströrelserna kan locka personer som inte känner sig accepterade och inte har funnit en god vardag.

Det är skolans uppgift att se till att alla barn och unga utvecklas till fullvärdiga medborgare som för det hundraåriga Finland i en hållbar riktning. Skolan kan ge eleverna och de studerande färdigheter och intresse för att vara aktiva medborgare samt en god modell för det. Skolan kan också stoppa utveckling i fel riktning genom att ta hand om alla och sörja för att varje elev eller studerande hör till gemenskapen.

Medierna bombarderar barnen och ungdomarna dagligen med information om omtvistade ämnen. Därför behöver de skolans hjälp för att förstå och hantera informationen. I de sociala medierna framställs de omtvistade ämnena ofta på ett ensidigt eller vilseledande sätt. Det är skolans uppgift att sörja för att ungdomarna får en balanserad uppfattning om ämnen som kan påverka deras liv på ett avgörande sätt. Skolan ska vara en plats där alla slags frågor tryggt kan behandlas och där man samtidigt kan lära sig de viktigaste kunskapsrelaterade faktorerna när det gäller demokratiskt medborgarskap, såsom ett öppet sinne, nyfikenhet, vilja att förstå andra, förståelse kulturer emellan samt färdigheter i demokratisk debatt och fredlig konfliktlösning. Och framför allt vilja och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. Empati kan man lära sig.

Olli-Pekka Heinonen
Utbildningsstyrelsens generaldirektör

Publikationen Rakentavaa vuorovaikutusta

Olli-Pekka HeinonenUnder en tid som präglas av postsanning tillspetsas åsikterna och det är lätt hänt att vi går samman i en bubbla med personer som hyser samma åsikter som vi. Samtidigt förlorar vi möjligheten att upptäcka nya saker och förstå världen. Vi måste på nytt lära oss sätt att tänka, bemöta andra , skapa förståelse och resonera tillsammans. Läs mer

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är två minus två?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .