14.8.2017

Barnets plan för småbarnspedagogik – barnens röst, delaktighet och pedagogik

Blogg 14.8.2017

Barnets plan för småbarnspedagogik – barnens röst, delaktighet och pedagogikLagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i augusti 2015. Den tryggar barnets rätt till en individuell plan för småbarnspedagogik på daghemmet och i familjedagvården. Man har också tidigare gjort upp planer för barnen, så det är i och för sig ingenting nytt. Barnets plan för småbarnspedagogik här väckt många diskussioner och åsikter och det är en bra sak. Diskussionerna har till stor del kretsat kring praxis när barnets plan görs upp och om frågor som avgörs på lokal nivå. De frågor som har dykt upp har bland annat gällt vem som ska föra samtalen om planerna och hur barnets plan ska genomföras i praktiken inom familjedagvården. Det är viktigt att barnet ställs i centrum och att man diskuterar med vårdnadshavaren om hur småbarnspedagogiken ska genomföras. Samtalet är ändå bara en del av processen kring barnets plan.

Den röda tråden i småbarnspedagogiken är det dagliga bemötandet av barnet och hur just detta barns individuella utveckling, lärande och välbefinnande främjas på ett planmässigt och målinriktat sätt. Småbarnspedagogikens vardag består av en helhet av fostran, undervisning och vård. Ett barn som mår bra lär sig och utvecklas.

Målet är att man ska ha en gemensam uppfattning om hur och varför man gör upp planer för barnen. Framför allt bör man fundera över hur varje enskilt barns plan för småbarnpedagogiken utgör en del av den småbarnspedagogiska verksamheten. Barnets plan är en del av den pedagogiska dokumentationen. Barnets åsikter och önskemål ska klarläggas när planen görs upp och de ska beaktas i verksamheten. En viktig fråga som personalen måste fundera över är hur barnens planer för småbarnspedagogik ska användas som verktyg i planeringen och arbetet så att de stöder barnens utveckling och lärande på bästa möjliga sätt. Och hur kan digitaliseringen utnyttjas när barnens planer görs upp?

Planerna kan inte göras upp på samma sätt som tidigare utan de ska följa de riktlinjer som ges i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Barnets plan för småbarnspedagogik är en plan där målen, metoderna, åtgärderna, eventuellt stöd och utvärderingen ska skrivas in. En vanlig fråga under utbildningarna om grunderna för planen för småbarnspedagogik var vad som avses när man säger att målen ska gälla verksamheten, inte barnet.

Kort sagt: målen ska gälla personalens dagliga verksamhet. På så sätt stöder man varje barns individuella utveckling och lärande. De mål för verksamheten som anges i barnens planer styr verksamheten i hela barngruppen. Det som ska utvärderas är hur personalen lyckas få barnen att ivrigt delta i verksamheten och glädja sig över sitt lärande. Målen ska utvärderas under hela året. Avsikten är att stödja kontinuiteten i barnets utveckling och lärande.

Förfarandena för att genomföra barnets plan för småbarnspedagogik kräver ledarskap på såväl kommunnivå som på individ- och gruppnivå. Barnens planer för småbarnspedagogik bidrar för sin del till att utveckla personalens kompetens, barnens och vårdnadshavarnas delaktighet och pedagogiken inom småbarnspedagogiken.

Strax före semestrarna publicerade Utbildningsstyrelsen stödmaterial till personalen om barnets plan för småbarnspedagogik. I stödmaterialet ingår en blankettbotten och anvisningar. I materialet ingår också en video på finska. Barnets plan är en process som inte är betungande, utan i bästa fall ett konkret verktyg i personalens pedagogiska arbete.

Det väsentliga är inte hurdant barnet är utan hurdan verksamheten är!

Kati Costiander och Pia Kola-Torvinen
Utbildningsstyrelsen

Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i augusti 2015. Den tryggar barnets rätt till en individuell plan för småbarnspedagogik på daghemmet och i familjedagvården. Målet är att man ska ha en gemensam uppfattning om hur och varför man gör upp planer för barnen. Framför allt bör man fundera över hur varje enskilt barns plan för småbarnpedagogiken utgör en del av den småbarnspedagogiska verksamheten

Kommentar (0)

Lägg till kommentar

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är noll plus ett?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .